Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 15 - Sách Công Vụ Tông Ðồ

 Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a
(1) Có những người từ miền Giuđê đến dạy anh em rằng: "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ." (2) Ông Phaolô và ông Banaba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông Banaba và một vài người khác lên Giêrusalem gặp các Tông Ðồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
(3) Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phênixi và miền Samari, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. (4) Tới Giêrusalem, các ông được Hội Thánh, các Tông Ðồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.
Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem
(5) Có những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: "Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Môsê." (6) Các Tông Ðồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.
Diễn từ của ông Phê-rô
(7) Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phêrô đứng lên nói: "Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo. (8) Thiên Chúa là Ðấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. (9) Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh thẩy lòng họ. (10) Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? (11) Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ.
(12) Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Banaba và ông Phaolô thuật lại các dấu lại điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.
Diễn từ của ông Gia-cô-bê
(13) Khi hai ông dứt lời, ông Giacôbê lên tiếng nói: "Thưa anh em, xin nghe tôi đây: (14) Ông Simon đã thuật lại cho chúng ta rằng: ngay từ đầu, Thiên chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người. (15) Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép:
(16) Sau đó, Ta sẽ trở lại,
và sẽ xây dựng lại lều Ðavít đã sụp đổ;
đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại,
và Ta sẽ dựng lại lều ấy.
(17) Như vậy các người còn lại
và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta
sẽ tìm kiếm Chúa.
Chúa phán như vậy.
(18) Người là Ðấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa.
(19) "Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, (20) nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. (21) Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Môsê đều có những người rao giảng: họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sabát."
Thư của các Tông Ðồ
(22) Bấy giờ các Tông Ðồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi Antiôkhia với ông Phaolô và ông Banaba. Ðó là ông Giuđa, biệt danh là Basaba, và ông Xila, những người có uy tín trong Hội Thánh. (23) Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau:
"Anh em Tông Ðồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiôkhia, tại miền Xyria và Kilikia. (24) Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không đuợc chúng tôi ủy nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. (25) Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Banaba và ông Phaolô, (26) những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (27) Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Xila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: (28) Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này; (29) là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh."
Các đại biểu đến An-ti-ô-khi-a
(30) Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống Antiôkhia, triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. (31) Ðọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó. (32) Ông Giuđa và ông Xila, vì cũng là ngôn sứ, đã nói chuyện lâu với các anh em mà khuyên nhủ và làm cho họ được vững mạnh. (33) Hai ông ở lại một thời gian, rồi các anh em lại tiễn chân hai ông trở về bình an với những người đã phái hai ông đi. (34) Nhưng ông Xila quyết định ở lại, chỉ một mình ông Giuđa đi. (35) Còn ông Phaolô và ông Banaba thì ở lại Antiôkhia. Cùng với nhiều người khác, hai ông giảng dạy và loan báo Tin Mừng lời Chúa.

IV. Những Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Của Ông Phao-Lô 
Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chia tay
Ông Phao-lô chọn ông Xi-la làm cộng tác viên
(36) Ít ngày sau, ông Phaolô nói với ông Banaba: "Ta hãy trở lại thăm các anh em trong mỗi thành ta đã loan báo lời Chúa, xem họ ra sao." (37) Ông Banaba muốn đem theo cả ông Gioan cũng gọi là Máccô. (38) Nhưng ông Phaolô thì nghĩ là một người đã từng bỏ hai ông từ khi ở miền Pamphylia và đã không cộng tác với hai ông, thì không nên đem theo. (39) Hai bên nổi nóng đến mức phải chia tay nhau. Ông Banaba đem ông Máccô theo, vượt biển đi đảo Sýp. (40) Còn ông Phaolô thì chọn ông Xila và lên đường, sau khi đã được các anh em giao phó cho ân sủng Chúa.
Ông Phao-lô chọn thêm ông Ti-mô-thê
(41) Ông đi qua miền Xyria và miền Kilikia, và làm cho các Hội Thánh được vững mạnh.
CHIA SẺ

Khi Thiên Chúa mở một cánh cửa (c.14:27), kẻ thù mượn một  bàn tay nào đó để đóng nó lại. Trong trường hợp này, những kẻ nệ luật ở Giu-đê-a đã đến thăm giáo đoàn An-ti-ô-ki-a và đã dạy rằng những người dân ngoại phải trở thành người Do thái trước khi trở thành Ki-tô hữu. Giáo huấn của họ là một sự chối từ việc cứu độ là nhờ ơn sủng ngang qua đức tin (c.10:43; Ep 2:8-9).
Thật là khó khăn cho những người Do thái giáo chính thống thấy rằng hệ thống tôn giáo vinh quang của họ, được Thiên Chúa ban cho, đã được hoàn tất trong Đức Ki-tô và giờ đây đã lỗi thời (đó là lý do tại sao Thư Do Thái đã được viết ra.) Đúng ra họ phải từ bỏ nó, họ đã cố gắng để pha trộn tôn giáo cũ với tôn giáo mới (Mt 9:14-17).
Khi những người Ki-tô hữu chân thật bất đồng, họ phải ngồi lại với nhau, xem điều Thiên Chúa đang làm trong Giáo hội của Ngài, và tìm xem điều mà Lời Chúa đã nói về vấn đề ấy. Phê-rô, Phao-lô, và Ba-na-ba đã nói rằng Thiên Chúa đang làm việc giứa những người dân ngoại,và Gia-cô-bê liên hệ điều đó với Lời (Am 9:11-12).
Trong khi làm quyết định, không có thỏa hiệp mang tính học thuyết, nhưng nên xem xét về tính thực tiễn.  Trong sắc lệnh, Hội thánh đã đề nghị những người dân ngoại không nên cố ý xúc phạm đến những người Do thái. Bạn sẽ tìm thấy sự khai triển của nguyên tắc này, nguyên tắc cơ bản của tình yêu, trong thư Rô-ma chương 14-15 và 1Cr 8-10.
Chúng ta thường làm gì khi một em bé bắt đầu tập đi những bước chân đầu tiên, vì các bé cần sự nâng đỡ và khích lệ. Những người đang khủng hoảng về đức tin, hoặc gặp những khủng hoảng khác trong cuộc sống họ cũng cần gì nơi bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC