Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 7 - DÂN SỐ


III. Tế Phẩm Của Những Người Ðứng Ðầu Các Chi Tộc
Và Nghi Thức Tấn Phong Các Thầy Lê-Vi
Dâng các cỗ xe
1 Ngày ông Mô-sê hoàn thành việc dựng Nhà Tạm, ông xức dầu và thánh hiến nhà ấy cùng với tất cả các vật dụng, bàn thờ và mọi đồ dùng.
Khi ông đã xức dầu và thánh hiến tất cả, 2 thì các người đứng đầu Ít-ra-en đã dâng lễ vật; họ là các gia trưởng, những người đứng đầu các chi tộc và phụ trách việc kiểm tra. 3 Lễ tiến họ dâng trước nhan Ðức Chúa là sáu cỗ xe kiệu và mười hai con bò, cứ hai người dâng một cỗ xe và mỗi người một con bò. Họ đem dâng những thứ đó trước Nhà Tạm. 4 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 5 "Ngươi hãy nhận các vật chúng dâng để sung vào việc phục dịch Lều Hội Ngộ; ngươi sẽ trao các thứ ấy cho các thầy Lê-vi, theo dịch vụ của mỗi người." 6 Vậy ông Mô-sê đã nhận xe và bò, rồi trao cho các thầy Lê-vi: 7 hai cỗ xe và bốn con bò cho các con ông Ghéc-sôn theo dịch vụ của họ; 8 còn bốn cỗ xe và tám con bò kia, thì trao cho các con ông Mơ-ra-ri, theo dịch vụ của họ dưới quyền kiểm soát của ông I-tha-ma, con tư tế A-ha-ron. 9 Phần các con ông Cơ-hát, thì ông Mô-sê không cho gì cả, vì dịch vụ của họ là khiêng các đồ thờ trên vai.
 Lễ vật trong nghi thức cung hiến
10 Các người đứng đầu còn tiến dâng lễ vật để cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ, trong ngày bàn thờ được xức dầu. Các người đứng đầu tiến dâng lễ vật của họ lên trước bàn thờ. 11 Và Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Mỗi ngày, một trong số những người đứng đầu phải dâng lễ tiến để cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ."
12 Người tiến dâng lễ vật ngày đầu tiên là ông Nác-sôn, con ông Am-mi-na-đáp, thuộc chi tộc Giu-đa. 13 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 14 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 15 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 16 một con dê đực làm lễ tạ tội; 17 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông Nác-sôn, con ông Am-mi-na-đáp, đã dâng.
18 Ngày thứ hai, người đem dâng lễ vật là ông Nơ-than-ên, con ông Xu-a, đứng đầu Ít-xa-kha. 19 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 20 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 21 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 22 một con dê đực làm lễ tạ tội; 23 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông Nơ-than-ên, con ông Xu-a, đã dâng.
24 Ngày thứ ba, người đem dâng lễ vật là ông Ê-li-áp, con ông Khe-lôn, đứng đầu con cái Dơ-vu-lun. 25 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng, - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 26 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 27 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 28 một con dê đực làm lễ tạ tội; 29 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến ông Ê-li-áp, con ông Khe-lôn, đã dâng.
30 Ngày thứ bốn, người đem dâng lễ vật là ông Ê-li-xua, con ông Sơ-đê-ua, đứng đầu con cái Rưu-vên. 31 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 32 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 33 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 34 một con dê đực làm lễ tạ tội; 35 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông Ê-li-xua, con ông Sơ-đê-ua, đã dâng.
36 Ngày thứ năm, người đem dâng lễ vật là ông Sơ-lu-mi-ên, con ông Xu-ri-sát-đai, đứng đầu con cái Si-mê-ôn. 37 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 38 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 39 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 40 một con dê đực làm lễ tạ tội; 41 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông Sơ-lu-mi-en, con ông Xu-ri-sát-đai, đã dâng.
42 Ngày thứ sáu, người đem dâng lễ vật là ông En-gia-xáp, con ông Rơ-u-ên, đứng đầu con cái Gát. 43 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 44 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 45 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 46 một con dê đực làm lễ tạ tội; 47 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông En-gia-xáp, con ông Rơ-u-ên, đã dâng.
48 Ngày thứ bảy, người đem dâng lễ vật là ông Ê-li-sa-ma, con ông Am-mi-hút, đứng đầu con cái Ép-ra-im. 49 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 50 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 51 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 52 một con dê đực làm lễ tạ tội; 53 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông Ê-li-sa-ma, con ông Am-mi-hút, đã dâng.
54 Ngày thứ tám, người đem dâng lễ vật là ông Gam-li-ên, con ông Pơ-đa-xua, đứng đầu con cái Mơ-na-se. 55 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 56 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 57 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 58 một con dê đực làm lễ tạ tội; 59 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông Gam-li-ên, con ông Pơ-đa-xua, đã dâng.
60 Ngày thứ chín, người đem dâng lễ vật là ông A-vi-đan, con ông Ghít-ô-ni, đứng đầu con cái Ben-gia-min. 61 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 62 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 63 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 64 một con dê đực làm lễ tạ tội; 65 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông A-vi-đan, con ông Ghít-ô-ni, đã dâng.
66 Ngày thứ mười, người đem dâng lễ vật là ông A-khi-e-de, con ông Am-mi-sát-đai, đứng đầu con cái Ðan. 67 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng -tính theo đơn vị đo lường của thánh điện-, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 68 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 69 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 70 một con dê đực làm lễ tạ tội; 71 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông A-khi-e-de, con ông Am-mi-sát-đai, đã dâng.
72 Ngày thứ mười một, người đem dâng lễ vật là ông Pác-i-ên, con ông Oóc-ran, đứng đầu con cái A-se. 73 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 74 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 75 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 76 một con dê đực làm lễ tạ tội; 77 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông Pác-i-ên, con ông Oóc-ran, đã dâng.
78 Ngày thứ mười hai, người đem dâng lễ vật là ông A-khi-ra, con ông Ê-nan, đứng đầu con cái Náp-ta-li. 79 Lễ tiến ông dâng là một khay bằng bạc cân nặng một ký ba, một bình rảy bằng bạc nặng bảy lạng - tính theo đơn vị đo lường của thánh điện -, cả hai đựng đầy tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, 80 một chén bằng vàng ba lượng đầy hương thơm, 81 một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu, 82 một con dê đực làm lễ tạ tội; 83 và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Ðó là lễ tiến mà ông A-khi-ra, con ông Ê-nan, đã dâng.
84 Trên đây là những lễ vật các người đứng đầu Ít-ra-en dâng cúng để cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ trong ngày bàn thờ được xức dầu: mười hai khay bằng bạc, mười hai bình rảy bằng bạc, mười hai chén bằng vàng. 85 Mỗi khay nặng một ký ba, và mỗi bình rảy là bảy lạng. Tất cả các vật dụng bằng bạc ấy cân nặng hai mươi bốn ký tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. 86 Mười hai chén bằng vàng đựng đầy hương thơm, mỗi chén ba lượng vàng, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. Tất cả các chén bằng vàng ấy cân nặng một ký hai.
87 Tổng số súc vật làm lễ toàn thiêu là: mười hai bò mộng, mười hai chiên đực, mười hai chiên con một tuổi cùng với lễ phẩm bằng ngũ cốc kèm theo, mười hai con dê đực làm lễ tạ tội. 88 Và tổng số súc vật làm lễ kỳ an là: hai mươi bốn bò mộng, sáu mươi chiên đực, sáu mươi dê đực, sáu mươi chiên con một tuổi. Ðó là những lễ vật dùng trong nghi thức cung hiến bàn thờ sau khi xức dầu bàn thờ.
89 Khi ông Mô-sê vào Lều Hội Ngộ để đàm đạo với Ðức Chúa, thì ông nghe có tiếng nói với ông từ phía trên nắp xá tội, tức là nắp đậy Hòm Bia Chứng Ước, từ giữa hai thần hộ giá. Và ông đã đàm đạo với Người.
CHIA SẺ


Chương dài nhất trong sách Dân số liên quan đến sự dâng cúng quảng đại của những người lãnh đạo các chi tộc sau khi lều tạm được dựng lên. Các vị lãnh đạo một cách nào đó phải làm gương trong việc này, và họ đã thực hiện đúng như vậy.
Cách thức phục vụ. Tất cả mọi người đều có thể dùng xe bò cho công việc của họ ngoại trừ nhà Cơ-hát. Những người con của Cơ-hát phải khiêng tất cả những đồ thờ trên vai (3:30-31; 4:15). Mặc dù có những gánh nặng những người khác có thể giúp chúng ta mang lấy, “mỗi người sẽ mang lấy phần của mình” (Gl 6:1-5). Đa-vít đã không tuân giữ luật này và đã bị Thiên Chúa xét xử (2 Sm. 6:1–15). Đừng có khước từ những gánh vất vả nặng nề; Thiên Chúa sẽ ban ơn cho bạn đủ sức để mang lấy. Bạn có hay so sánh công việc phục vụ của mình với người khác,”tại sao tôi không có xe bò kéo”, hay bình an đón nhận sự khác biệt trong cách bạn đang phục vụ Ngài ?
Cách thức tặng quà. Các món quà được chỉ rõ và được đem đến trong mười hai ngày liên tiếp; tuy nhiên dưới nhãn quan của Thiên Chúa, những món quà này là cá vị. Nếu những gì chúng ta trao ban phát xuất từ tấm lòng, chia sẻ vì vinh quang của Thiên Chúa, Ngài nhìn thấy, và Ngài sẽ ban thưởng theo thời điểm mà Ngài thấy thích hợp. Mỗi một cá nhân của mười hai vị lãnh đạo thật quý giá đối với Thiên Chúa. Ngài đã nhận quà của từng người.
Các món quà cũng rất thực tế, chúng được dùng để phục vụ nơi lều tạm. Khi chúng ta chia sẻ với những người đang phục vụ dân Chúa những phương tiện cho sứ vụ, chúng ta đang tặng quà cho Thiên Chúa. Chắc chắn những người Ít-ra-en không phải là những người giàu có, vì họ chỉ là những người nô lệ được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi Ai-cập. Tuy nhiên, nếu một tặng vật cho Thiên Chúa mà không ảnh hưởng gì đến bạn, liệu quà tặng ấy có xứng đáng gọi là quà tặng cho Đấng không tiếc gì với bạn ? Bạn hãy đọc câu chuyện mà chính Đức Giêsu kể với chúng ta trong Mc 12:42, và hành động Ngài thực hiện khi trao ban chính Ngài cho chúng ta phụng vụ của ngày hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh.
Phúc lành nhận được. Hãy xem món quà Thiên Chúa tặng ban lại cho họ sau khi nhận được những món quà quý giá từ các nhà lãnh đạo của mười hai chi tộc của Ít-ra-en: Thiên Chúa đã tặng ban chính Ngài cho con cái Ít-ra-en. Khi Mô-sê bước vào trong Lều Hội Ngộ và đàm đạo với Thiên Chúa, điều đó nhắc chúng ta về bốn món quà mà Ngài đã tặng ban cho Dân: Thiên Chúa là vua của họ vì hòm giao ước là nơi Ngài ngự; Ngài cũng là Thầy dạy của họ vì Thiên Chúa dạy Dân qua các điều răn được chứa trong Hòm Bia; Thiên Chúa là ánh sáng soi đường họ đi qua Mười Điều Răn Ngài hướng dẫn họ cách sống trong tư cách là con cái; cuối cùng Thiên Chúa ngự trên nắp xá tội là Đấng ban phát ơn tha thứ cho họ. Động lực nào thúc đẩy bạn “tặng quà” cho Thiên Chúa: trao đổi ân huệ hay là xuất phát từ lòng yêu mến Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC