Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 8 - DÂN SỐ


Các ngọn đèn trên trụ đèn
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Hãy nói với A-ha-ron và bảo nó: khi thắp đèn lên thì bảy ngọn đèn phải toả sáng về phía trước trụ đèn."
3 Ông A-ha-ron đã làm như thế, ông đã thắp đèn hướng về phía trước trụ đèn, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. 4 Trụ đèn được làm như sau: làm bằng vàng gò, từ thân trụ cho tới các nhánh đều được gò. Ông Mô-sê đã làm trụ đèn theo mẫu Ðức Chúa đã cho ông thấy.
 Các thầy Lê-vi được dâng cho Ðức Chúa
5 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 6 "Hãy đưa các thầy Lê-vi ra khỏi đám con cái Ít-ra-en mà thanh tẩy chúng. 7 Ngươi sẽ làm thế này để thanh tẩy chúng: Hãy rảy nước xá tội trên chúng; chúng sẽ cạo toàn thân, giặt sạch áo mà thanh tẩy mình. 8 Chúng sẽ lấy một con bò mộng và tinh bột nhào dầu làm lễ phẩm, còn ngươi thì sẽ lấy một con bò mộng nữa làm của lễ tạ tội.
9 Rồi ngươi sẽ đưa các thầy Lê-vi tới trước Lều Hội Ngộ và tập họp toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en lại. 10 Ngươi sẽ dẫn các thầy Lê-vi tới trước nhan Ðức Chúa, và con cái Ít-ra-en sẽ đặt tay trên chúng. 11 A-ha-ron sẽ thay mặt con cái Ít-ra-en làm nghi thức tiến dâng các thầy Lê-vi lên trước nhan Ðức Chúa, và chúng sẽ sung vào việc phục vụ Ðức Chúa.
12 Sau đó các thầy Lê-vi sẽ đặt tay lên đầu các con bò mộng. Ngươi sẽ dâng một con làm của lễ tạ tội, và một con làm của lễ toàn thiêu dâng Ðức Chúa để xin ơn xá tội cho các thầy Lê-vi. 13 Ngươi sẽ đặt các thầy Lê-vi đứng trước mặt A-ha-ron và các con ông, rồi tiến dâng chúng cho Ðức Chúa, theo nghi thức. 14 Như thế, ngươi sẽ tách rời các thầy Lê-vi ra khỏi con cái Ít-ra-en: chúng sẽ thuộc về Ta. 15 Sau đó các thầy Lê-vi sẽ vào phục vụ Lều Hội Ngộ. Vậy ngươi sẽ thanh tẩy chúng và sẽ làm nghi thức tiến dâng chúng.
16 Thật vậy, chúng được dâng hiến, được dâng hiến cho Ta, từ giữa con cái Ít-ra-en. Ta đã chọn chúng làm của riêng Ta, thay thế tất cả các con đầu lòng, các trưởng nam của con cái Ít-ra-en. 17 Thật vậy, tất cả các con đầu lòng trong số con cái Ít-ra-en, của loài người cũng như của súc vật đều thuộc về Ta. Ngày Ta đánh phạt tất cả các con đầu lòng trong đất Ai-cập, Ta đã thánh hiến chúng cho Ta, 18 và Ta đã nhận các thầy Lê-vi thay thế tất cả các con đầu lòng trong con cái Ít-ra-en. 19 Trong số con cái Ít-ra-en, Ta đã trao các thầy Lê-vi cho A-ha-ron và cho con cái nó, như những người được dâng hiến để sung vào việc phục dịch của con cái Ít-ra-en trong Lều Hội Ngộ, và để cử hành lễ xá tội cho con cái Ít-ra-en; như thế trong con cái Ít-ra-en sẽ không xảy ra tai hoạ phạt kẻ tới gần nơi thánh."
20 Ðối với các thầy Lê-vi, ông Mô-sê và ông A-ha-ron cùng toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en đã thi hành đúng mọi điều Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê về họ; con cái Ít-ra-en đã thi hành như thế đối với họ. 21 Các thầy Lê-vi đã thanh tẩy mình và giặt áo; ông A-ha-ron đã cử hành nghi thức trên dâng họ trước nhan Ðức Chúa, và đã làm lễ xá tội cho họ để thanh tẩy họ. 22 Sau đó các thầy Lê-vi đã vào làm việc phục dịch trong Lều Hội Ngộ, trước mặt ông A-ha-ron và các con. Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê thế nào về các thầy Lê-vi, thì người ta đã thi hành như thế đối với họ.
 Thời gian phục vụ của các thầy Lê-vi
23 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 24 "Ðây là những điều liên quan tới các thầy Lê-vi. Từ hai mươi lăm tuổi trở lên, mỗi người phải vào thi hành nghĩa vụ phục dịch Lều Hội Ngộ, 25 và từ năm mươi tuổi thì được về hưu, không phải phục dịch nữa. 26 Người ấy sẽ giúp anh em chu toàn nhiệm vụ trong Lều Hội Ngộ, còn nhiệm vụ của mình thì không phải thi hành nữa. Ngươi sẽ bố trí công việc cho các thầy Lê-vi như thế."

CHIA SẺ

Không phải tất cả mọi người đều được gọi để làm tư tế hay là nhà lãnh đạo. Một số được gọi để làm những người phụ tá, như những người Lê-vi. Ơn gọi làm người trợ giúp (1Cr 12:28) đối với Thiên Chúa là công việc quan trọng và chẳng có việc gì là tầm thường cả. Thiên Chúa xem những người Lê-vi như quà tặng dành cho A-ha-ron (c.19). Chúng ta nên tạ ơn Chúa vì những người đã hỗ trợ chúng ta trong công việc của mình.
Thay thế. Những người Lê-vi là những người đầu tiên được trao cho Thiên Chúa để thay thế cho tất cả những con đầu lòng của Ít-ra-en (16-18; 3:11-13). Mọi con đầu lòng thuộc về Thiên Chúa, nhưng Ngài cho phép chuộc lại những người con này (Xh 13:1,11-13). Bạn có những việc để làm vì Đức Kitô, nhưng đừng quên rằng những người đại diện bạn khi họ phục vụ Thiên Chúa ở những nơi khác nhau. Trong bài hát Exsultet có câu: “Chính Đức Giêsu Kitô đã thay cho nhân loại dâng lên Cha hằng hữu giá chuộc đền tội nợ A-đam,” dưới chân Thập Giá, Đức Giêsu đã trao cho Gioan thay thế Ngài để chăm sóc cho Đức Maria (Ga 19:27). Ngày hôm nay, Ngài cũng trao cho bạn trách nhiệm thay thế Ngài chăm sóc cho những người xung quanh bạn, bạn đã nghe được lời trao ban này ?
Những người phục vụ. Những người Lê-vi được trao cho A-ha-ron như những người làm công (c. 11,19). Họ không thể làm tất cả những gì các tư tế làm, nhưng họ có những nhiệm vụ của họ và được mong đợi hoàn tất những công việc ấy một cách vui vẻ và cẩn thận. Chúng ta phục vụ Thiên Chúa ngang qua việc mình phục vụ tha nhân, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng ra lệnh cho chúng ta. Thường bạn dựa vào đâu để nhận ra ý Chúa mời gọi bạn trong việc phục vụ Ngài và tha nhân ?
Các hy lễ. Những người Lê-vi được trình diện trước Thiên Chúa như “những của lễ sống động,” dâng lên cho Đức Chúa (c. 11, 13, 15, 21). Bất kể việc gì bạn làm cho Thiên Chúa, điều đó phải nên giống như một của lễ dâng lên thờ phượng Ngài (Pl 4:10-20). Tuổi phục vụ của những thầy Lê-vi là từ hai lăm đến năm mươi, vì đây là một công việc nặng nhọc, nhưng họ vẫn tiếp tục phục vụ trong những công việc khác. Việc thực thi công việc của Thiên Chúa thì chẳng có tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên có những “mùa” khác nhau trong cuộc đời chúng ta và chúng ta phải chuẩn bị đối diện với những diễn tiến của những thay đổi trong hình trình cuộc đời chúng ta. Bạn có sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa khi điều kiện của bạn cho phép và cũng chẳng cố gắng bám víu vào những công việc mà không còn thích hợp với điều kiện hiện tại của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC