Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 26 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Sản phẩm đầu mùa
1 Khi anh (em) vào đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, khi anh (em) chiếm hữu và ở đất đó, 
2 thì hãy lấy một phần mọi nông sản đầu mùa anh (em) thu hoạch được từ miền đất của anh (em), mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em). Anh (em) hãy để những thứ ấy vào giỏ, rồi đi đến nơi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), chọn cho Danh Người ngự. 3 Anh (em) sẽ đến với tư tế tại chức trong những ngày đó và sẽ thưa với ông:
"Hôm nay tôi xin trình với Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, rằng tôi đã vào miền đất mà Ðức Chúa đã thề với cha ông chúng tôi là Người sẽ ban cho chúng tôi."
4 Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh (em) và đem đặt trước bàn thờ Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). 5 Bấy giờ, anh (em) sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) rằng:
6 Người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. 7 Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. 8 Ðức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập. 9 Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. 10 Và bây giờ, lạy Ðức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con."
11 Anh (em) sẽ liên hoan cùng với các thầy Lê-vi và người ngoại kiều sống giữa anh (em), vì mọi điều tốt mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã ban cho anh (em) và gia đình anh (em).

Thuế thập phân ba năm một lần
12 Năm thứ ba, tức là năm nộp thuế thập phân, sau khi anh (em) đã trích ra một phần mười hoa lợi mà đem cho thầy Lê-vi, người ngoại kiều và cô nhi quả phụ, và họ đã được ăn uống no nê trong các thành của anh (em), 13 thì anh (em) sẽ đến thưa trước tôn nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em):
14 Con đã không ăn của đó khi có tang, đã không lấy một phần của đó khi con bị ô uế, đã không dùng mà cúng người chết. Con đã nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của con, đã làm theo mọi điều Ngài truyền cho con.15 Từ thánh điện của Ngài, từ trời cao, xin Ngài nhìn xuống, xin chúc phúc cho dân Ngài là Ít-ra-en, cho đất đai mà Ngài đã ban cho chúng con, như Ngài đã thề với cha ông chúng con, đất tràn trề sữa và mật." 
III. Những Diễn Từ Kết Thúc
Ít-ra-en là dân của Ðức Chúa
16 Hôm nay, Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), truyền cho anh (em) đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh (em) phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy.
17 Hôm nay, anh (em) đã làm cho Ðức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh (em), rằng anh (em) phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người. 18 Hôm nay, Ðức Chúa đã khiến anh (em) tuyên bố rằng anh (em) sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người như Người đã phán với anh (em), và rằng anh (em) sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người, 19 rằng Người sẽ cho anh (em) vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh (em) sẽ là một dân thánh hiến cho Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), như Người đã phán.

CHIA SẺ

Hai nghi thức này phải được tuân giữ sau khi dân tộc bước vào đất Ca-na-an và giờ đây họ trở thành một xã hội nông nghiệp. Khi họ đã thu hoạch vụ mùa đầu tiên, dân chúng dâng lên Thiên Chúa hoa trái đầu mùa để biết rằng Ngài là Đấng đã cứu chuộc đất nước. Thiên Chúa vẫn muốn chúng ta đặt Ngài ở vị trí trên hết và trao cho Ngài vinh quang vì những phúc lành Ngài đã tuôn đổ trên chúng ta một cách nhưng không (Cn 3:5-10).
Họ cũng mang đến “thuế thập phân ba năm một lần” để giúp đỡ cho các người Lê-vi và người nghèo trong vùng đất. Cùng với việc cử hành nghi thức của đầu mùa, dân chúng tuyên xưng sự tốt lành của Thiên Chúa qua việc Ngài chúc lành cho đất và ban cho mùa gặt.
Chẳng có gì sai trái với những lễ hội và trong những thời điểm đặc biệt, hơn thế nữa khi chúng ta bắt đầu một điều gì đó. Tuy nhiên, chúng ta phải tập trung vào việc thờ phượng Thiên Chúa chứ không phải giữ một việc cử hành.
Có hai biến cố nhắc nhở chúng ta về hai giới răn quan trọng, trước hết mến Chúa và sau đó là yêu người. Giữ giới răn trong tâm tình biết ơn là dấu chỉ cho thấy họ là dân đặc biệt của Thiên Chúa (c.16-19).
Khi những người dân Ít-ra-en đến dâng lên những hoa trái đầu mùa, họ đến bên bàn thờ để nhớ lại việc Thiên Chúa đã giải phóng họ khỏi Ai-cập, nhận ra họ phụ thuộc vào Thiên Chúa và cũng là giây phút họ chia sẻ niềm vui bên nhau bởi tình yêu và những phúc lành Thiên Chúa ban cho họ. Thường chúng ta tạ ơn cho những gì chúng ta đang có và những phúc lành mà chúng ta được nhận lãnh. Tuy nhiên còn biết bao điều mà chúng ta được cứu khỏi mà chúng ta có thể không nhận ra được ? Ngày hôm nay, đâu là những tâm tình bạn bạn muốn diễn tả tấm lòng biết ơn của bạn lên Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC