Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 6 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Chiếm Giê-ri-khô
1 Giê-ri-khô đóng kín cổng thành, phòng thủ chống lại con cái Ít-ra-en: nội bất xuất, ngoại bất nhập.
 2 Ðức Chúa phán với ông Giô-suê: "Xem đây! Ta nộp vào tay ngươi thành Giê-ri-khô, vua và các dũng sĩ của thành ấy. 3 Các ngươi, tất cả những người tham chiến, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành, đi chung quanh thành một lần; (các) ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày. 4 Bảy tư tế sẽ cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. 5 Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ; dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên."

Giê-ri-khô đóng kín cổng thành, phòng thủ chống lại con cái Ít-ra-en
     6 Ông Giô-suê, con ông Nun, triệu tập các tư tế và nói với họ: "Các ông hãy khiêng Hòm Bia Giao Ước, và bảy tư tế phải cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia của Ðức Chúa." 7 Ông nói với dân: "Hãy tiến tới và đi vòng quanh thành; những người được võ trang hãy qua phía trước Hòm Bia của Ðức Chúa." 8 Ðiều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu qua phía trước nhan Ðức Chúa, vừa đi vừa thổi; còn Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa thì đi sau họ. 9 Quân tiên phong đi trước các tư tế đang thổi tù và. Quân hậu vệ đi theo sau Hòm Bia. Ai nấy bước đi theo tiếng tù và.
10 Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân: "Anh em đừng hò reo xung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào, cho đến ngày tôi bảo anh em: Hãy hò reo xung trận! Bấy giờ, anh em mới hò reo xung trận."
11 Hòm Bia Ðức Chúa đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. 12 Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, và các tư tế khiêng Hòm Bia Ðức Chúa. 13 Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia Ðức Chúa, vừa đi vừa thổi; quân tiên phong đi trước họ, và quân hậu vệ theo sau Hòm Bia Ðức Chúa; ai nấy bước đi theo tiếng tù và.
Hòm Bia Ðức Chúa đi  một vòng chung thành

14 Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần, rồi trở về trại. Họ làm như vậy sáu ngày. 15 Ngày thứ bảy, họ dậy sớm khi hừng đông ló rạng, và đi vòng quanh thành bảy lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng quanh thành bảy lần. 16 Ðến lần thứ bảy, khi các tư tế thổi tù và, ông Giô-suê nói với dân: "Hãy hò reo xung trận, vì Ðức Chúa đã nộp thành cho anh em."

Giê-ri-khô bị án tru hiến
17 "Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính Ðức Chúa, chỉ có cô kỹ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống, vì cô đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi. 18 Tuy nhiên, anh em phải đề phòng án tru hiến, kẻo anh em bị án tru hiến vì lấy đồ vật nào trong số những gì bị án biệt hiến. Bằng không, anh em sẽ làm cho trại Ít-ra-en phải bị án tru hiến, và như thế anh em gây tai hoạ cho trại. 19 Tất cả vàng bạc, mọi đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho Ðức Chúa, và được xung vào kho tàng của Ðức Chúa."
20 Bấy giờ, dân hò reo xung trận, và người ta rúc tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành, và đã chiếm được. 21 Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và chiên cừu.

Nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ

Nhà cô Ra-kháp thoát nạn
22 Ông Giô-suê nói với hai người đã đi do thám trong xứ: "Hãy vào nhà người kỹ nữ, và đem người đàn bà ấy cũng như mọi người thân thuộc của cô ra khỏi đó, theo như anh em đã thề hứa với cô." 23 Vậy các người thanh niên do thám vào nhà cô Ra-kháp, và đem cô ra khỏi đó cùng với cha mẹ, anh em cô và mọi người thân thuộc của cô; họ đem tất cả thị tộc của cô ra khỏi đó, và cho họ ở bên ngoài trại Ít-ra-en.
24 Rồi họ phóng hoả đốt thành cũng như tất cả những gì trong đó; ngoại trừ vàng bạc và những đồ đồng, đồ sắt, thì người ta nộp vào kho tàng nhà Ðức Chúa. 25 Nhưng cô kỹ nữ Ra-kháp cùng với gia đình cha cô và mọi người thân thuộc của cô, thì ông Giô-suê để cho sống. Cô ở giữa dân Ít-ra-en cho đến ngày nay, vì cô đã giấu sứ giả ông Giô-suê sai đi do thám Giê-ri-khô.

Họ phóng hoả đốt thành cũng như tất cả những gì trong đó

Nguyền rủa những ai tái thiết Giê-ri-khô
26 Thuở ấy, ông Giô-suê bắt phải thề rằng:
"Trước nhan Ðức Chúa, khốn cho kẻ đứng lên
tái thiết thành Giê-ri-khô này!
Kẻ nào đào móng dựng nền,
thì con đầu lòng của nó phải chết;
kẻ nào dựng cổng xây tường,
thì con út của nó phải mạng vong!"
27 Ðức Chúa ở với ông Giô-suê, và danh tiếng đồn ra khắp xứ.

CHIA SẺ

Nếu Thiên Chúa gọi bạn làm những công việc của Ngài, Ngài sẽ chỉ bạn cách thức để thực hiện điều đó. Những kế hoạch của Ngài có thể xem ra ngô nghê đối với bạn, nhưng chúng luôn luôn thành công nếu bạn vâng phục trong niềm tin (Is 55:8-11).
Ngày hôm nay, chúng ta chinh phục những vùng đất cho Thiên Chúa, chúng ta không theo cùng cung cách như Giô-suê đã sử dụng, nhưng chúng ta phải vâng theo cùng một nguyên lý của niềm tin và vâng phục. Chúng ta sử dụng vũ khí thiêng liêng để phá vỡ những rào cản nơi tâm trí con người và công bố chúng thuộc về Đức Kitô (2Cr 10:1-6).
Làm thế nào để có thể hiểu được một Thiên Chúa thánh thiện, và nhân ái lại có thể ra lệnh giết sạch toàn thể dân chúng trong thành? Họ là những người tội lỗi mà Thiên Chúa đã kiên nhẫn với họ trong nhiều năm trời (Stk 15:16-21). Họ đã biết việc xét xử đang đến gần (Gs 2:9-11) và đã có thể theo gương của Ra-kháp. Họ đã được giải thoát nếu họ đã sống theo niềm tin.
Thiên Chúa đã quét sạch vùng đất để dân Ngài không bị ô uế và kế hoạch cứu độ vĩ đại của Ngài bị làm hỏng (Đnl 7:1-11). Những người Ca-na-an đã phạm tội chống lại Đấng là ánh sáng, điều này cũng đang xảy ra với con người trong thời đại hôm nay! Đức Kitô đã chết vì tội lỗi thế gian. Những ai không tín thác vào Ngài sẽ chết trong tội của chính họ. Bạn có chia sẻ Tin Mừng này cho những người khác!
Ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng chiến thắng vĩ đại nhất của tất cả là có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ thấy cách Giô-suê và những người Ít-ra-en đã trải nghiệm chiến thắng trong cuộc đời họ. Và giờ đây, đâu là cách thức chúng ta cảm nghiệm những chiến thắng trong cuộc đời mình?
Cuộc đời là một chiến trận. Nhưng bởi vì điều Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta trên Thập Giá, trận chiến này đã có chiến thắng ! Tất cả tội lỗi chúng ta đã được rửa sạch! Tất cả những gì chúng ta làm là trao cuộc đời mình cho Đấng đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta có nghĩa là chiến thắng cho tất cả những ai vâng phục Ngài. Nếu Thiên Chúa  mời gọi bạn thực hiện sứ mạng của Ngài, bạn có làm theo sự chỉ dẫn của Ngài, mặc dù kế hoạch đó có thể rất lạ kỳ trong nhãn quan của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC