Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 03 - SÁCH SA-MU-EN 1

Thiên Chúa gọi ông Sa-mu-en
1 Cậu bé Sa-mu-en phụng sự Ðức Chúa, có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời Ðức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra.
2 Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. 3 Ðèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Ðức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. 4 Ðức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: "Dạ, con đây!"

Ðức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: "Dạ, con đây!"

 5 Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi." Cậu bèn đi ngủ. 6 Ðức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi." 7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Ðức Chúa, và lời Ðức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. 8 Ðức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Ðức Chúa gọi cậu bé. 9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy Ðức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.

Hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy Ðức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe."
10 Ðức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: "Sa-mu-en! Sa-mu-en!" Sa-mu-en thưa: "Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." 11 Ðức Chúa phán với Sa-mu-en: "Này Ta sắp làm một điều tại Ít-ra-en mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. 12 Ngày ấy, để phạt Ê-li, Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta đã phán về nhà nó, từ đầu đến cuối. 13 Ta báo cho nó là Ta vĩnh viễn kết án nhà nó vì lỗi của nó: Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng. 14 Vì vậy Ta thề với nhà Ê-li: nhà Ê-li sẽ không bao giờ được xá lỗi, dù là bằng hy lễ hay lễ phẩm."
15 Sa-mu-en cứ ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa của Nhà Ðức Chúa. Sa-mu-en sợ không dám kể lại thị kiến cho ông Ê-li. 16 Ông Ê-li gọi Sa-mu-en và nói: "Sa-mu-en, con ơi!" Cậu thưa: "Dạ, con đây!" 17 Ông nói: "Người đã phán với con điều gì? Thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời Người đã phán với con." 18 Sa-mu-en kể lại cho ông mọi điều, không giấu ông điều nào. Ông nói: "Người là Ðức Chúa. Xin Người cứ làm điều Người cho là tốt."
19 Sa-mu-en lớn lên. Ðức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu. 20 Toàn thể Ít-ra-en, từ Ðan tới Bơ-e Se-va, biết rằng ông Sa-mu-en được Ðức Chúa tín nhiệm cho làm ngôn sứ của Người. 21 Ðức Chúa tiếp tục hiện ra ở Si-lô, vì Ðức Chúa dùng lời của Ðức Chúa mà tự mặc khải cho ông Sa-mu-en ở Si-lô.
CHIA SẺ

Hy lễ.  Cuộc đời của một ai đó khi đã thuộc về Thiên Chúa vẫn có thể phát triển bình thường cho dù những ảnh hưởng trần tục xung quanh. Điều này đã xảy ra với Mô-sê ở Ai-cập, Đa-ni-en ở Ba-by-lôn, và Đức Giêsu ở Na-za-rét. Sa-mu-en không bị cô lập, nhưng cậu được tách riêng. Cậu thuộc về Đức Chúa. Hằng ngày, cậu tiếp xúc với tội lỗi, nhưng không bị ô nhiễm vì chúng. Cậu là một “của lễ sống động”  và cảm nghiệm được quyền năng biến đổi của Thiên Chúa (Rm 12:1-2). Chúng ta sống trong một thế giới quá bận rộn và huyên náo. Con người bị chia trí và mất khả năng nghe sự tĩnh lặng, và tiếng gọi rất nhỏ của Thiên Chúa khi Ngài ngỏ lời với họ. Còn bạn thì sao ? Bạn có lắng nghe tiếng Ngài gọi, khi Ngài nói với bạn ?
 Thẩm quyền. Ngay cả Ê-li cũng không phải là gương sáng hay người linh hướng thiêng liêng tốt nhất, cậu bé Sa-mu-en đã đặt mình dưới thẩm quyền của ông. Chúng ta đặt mình dưới quyền của con người “vì Thiên Chúa” (1Pr 2:13-25), vì chúng ta phục vụ Thiên Chúa chứ không phải phục vụ con người. Chúng ta tin tưởng nơi Ngài để bảo vệ chúng ta và thực thi ý Ngài ngay cả nơi những con người nghịch đạo. Thiên Chúa có thể nói với bạn qua những người có thẩm quyền, những người có trách nhiệm, và các bề trên... làm thế nào để bạn có thể nhận ra tiếng Chúa qua những người trung gian này ?
Trung thành. Thiên Chúa ban sứ điệp của Ngài cho Sa-mu-en bởi vì Ngài đã biết Sa-mu-en là người trung thành. Cậu bé đã quen với việc Ê-li gọi và mau mắn đáp lời, vì thế khi Thiên Chúa lên tiếng, Sa-mu-en đã sẵn sàng. Trung thành trong việc nhỏ chuẩn bị cho ban những điều lớn lao hơn (Mt 25:21). Nghe tiếng Chúa đã không làm cho Sa-mu-en khỏi việc thực thi ý Ngài (c.15); cậu quay trở lại ngay với những nhiệm vụ cũ. Giờ đây đất nước lắng nghe những lời của Sa-mu-en, vì họ đã biết rằng cậu là người phát ngôn của Thiên Chúa. Thái độ trung thành và vâng phục Thiên Chúa đã làm cho Sa-mu-en trở thành một ngôn sứ vĩ đại, được xức dầu tấn phong vua Đa-vít đã làm nên một sự phục hưng lớn lao nơi dân Chúa. Bạn có nghiêm túc với những công việc bổn phận hằng ngày mà Chúa mời gọi bạn thực thi ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC