Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 16 - SỬ BIÊN NIÊN 1

1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Ða-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa.
2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Ða-vít nhân danh Ðức Chúa chúc phúc cho dân. 3 Vua phân phát cho mọi người Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một ổ bánh, một phần thịt và một cái bánh nho.
 Các thầy Lê-vi phục vụ trước Hòm Bia (Thi 96:1-13; 105:1-15; 106:1,47-48)
4 Vua Ða-vít cắt đặt một số thầy Lê-vi túc trực trước Hòm Bia của Ðức Chúa để ngợi khen, tôn vinh và ca tụng Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en: 5 đứng đầu là A-xáp, thứ đến là Dơ-khác-gia, rồi Út-di-ên, Sơ-mi-ra-mốt, Giơ-khi-ên, Mát-tít-gia, Ê-li-áp, Bơ-na-gia-hu, Ô-vết Ê-đôm, Giơ-y-ên; họ sử dụng các nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, còn ông A-xáp thì khua não bạt, trong khi 6 các tư tế Bơ-na-gia-hu và Gia-kha-di-ên không ngưng tiếng kèn trước Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa.
Vua Ða-vít cắt đặt một số thầy Lê-vi túc trực trước Hòm Bia để ngợi khen, tôn vinh và ca tụng Ðức Chúa

 7 Hôm ấy, lần đầu tiên, vua Ða-vít trao cho ông A-xáp và anh em ông nhiệm vụ ngợi khen Ðức Chúa:
8 Hãy tạ ơn Ðức Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
9 Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
10 Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
11 Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
12 Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
13 hỡi anh em, dòng dõi Ít-ra-en tôi tớ Chúa,
con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn!
14 Chính Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu
15 giao ước của Người, muôn đời nên nhớ kỹ,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ:
16 Ðó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thệ cùng I-xa-ác,
17 và đặt thành quy luật cho Gia-cóp,
thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en,
18 rằng: "Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an
làm kỷ phần gia nghiệp."
19 Thuở ấy, họ chỉ là một số nhỏ,
một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người,
20 lang thang hết xứ này qua xứ khác,
phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia,
21 nhưng Chúa không để cho ai ức hiếp họ;
vì thương họ, Người la rầy vua chúa:
22 "Ðừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong,
chớ làm hại các ngôn sứ của Ta."
23 Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!
Ngày lại ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ
24 kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
25 Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,
khả tôn khả uý hơn chư thần.
26 Vì chư thần các nước đều là hư ảo,
còn Ðức Chúa, Người sáng tạo trời cao.
27 Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,
trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.
28 Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
29 Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người,
hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,
và thờ lạy Chúa uy linh thánh thiện.
30 Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng lay chuyển.
31 Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.
Hãy nói giữa chư dân: Chúa là Vua hiển trị.
32 Biển gầm vang cùng muôn hải vật,
ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.
33 Hỡi cây cối rừng xanh,
hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa,
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
34 Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
35 Hãy nói: lạy Thiên Chúa Ðấng cứu độ chúng con,
xin thương quy tụ chúng con về,
cứu chúng con từ giữa muôn dân nước,
để chúng con cảm tạ Thánh Danh,
và được hiên ngang tán dương Ngài.
36 Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
từ muôn thuở cho đến muôn đời!"
Và toàn dân hô lớn: "A-men! Ha-lê-lui-a!"
37 Rồi vua Ða-vít để ông A-xáp và anh em ông ở lại đó, trước Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa, để họ túc trực trước Hòm Bia, thi hành nhiệm vụ thường ngày. 38 Vua cũng để lại ông Ô-vết Ê-đôm với sáu mươi tám anh em ông như vậy: các ông Ô-vết Ê-đôm, con ông Giơ-đu-thun, và ông Khô-xa, được đặt làm người giữ cửa.
39 Tư tế Xa-đốc và các tư tế anh em ông thì vua để ở trước Nhà Tạm của Ðức Chúa ngự trên nơi cao của Ghíp-ôn, 40 để sáng chiều họ không ngừng thượng tiến lễ toàn thiêu kính Ðức Chúa trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu theo đúng mọi điều ghi chép trong luật Ðức Chúa đã truyền cho Ít-ra-en. 41 Cùng với họ có ông Hê-man, ông Giơ-đu-thun và những người khác đã được tuyển chọn đích danh để ca tụng Ðức Chúa, vì "muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." 42 Cùng với họ có ông Hê-man và ông Giơ-đu-thun thổi kèn, khua não bạt cùng các nhạc khí để hát thánh ca. Các con ông Giơ-đu-thun lo việc giữ cửa.
43 Toàn dân ra đi, ai về nhà nấy, còn vua Ða-vít cũng trở về để chúc lành cho gia đình vua.
CHIA SẺ

Những thời gian ca ngợi và cử hành đặc biệt là điều tốt nên có, nhưng bạn không thể nào sống mãi với những kinh nghiệm này. Một cuộc đi dạo thật thỏa mãn với Thiên Chúa dựa vào việc thờ phượng Ngài mỗi ngày. Đó là tại sao Đa-vít đã chỉ định A-xáp và những người Lê-vi những công việc họ phải làm trong việc thờ phượng “thi hành nhiệm vụ thường ngày” (37). Hy sinh và ca ngợi là những phần của công việc phục vụ của họ. Chúng ta cũng phải làm theo cùng một cách thức như vậy.
Điều chính yếu là tập trung vào Chúa, và Đa-vít đã làm như thế khi ông hát trong một Thánh vịnh đặc biệt này (2 Thánh vịnh tương tự là Tv 96; 105.) Từ “Chúa” được lập lại nhiều lần khi Đa-vít nhắc dân về những kỳ công của Ngài (c.8-13), những lời của Thiên Chúa (c.14-22) và những việc diệu kỳ của Ngài (c.23-36): vinh quanh của Ngài, sự cao cả, và tốt lành. Những hào hứng trong những ngày ấy rồi cũng qua đi, nhưng cảm hứng từ những bài ca tụng này vẫn giữ nguyên cho mọi thế hệ dùng để ca ngợi Thiên Chúa.
Nhưng sau khi bạn đã thờ phượng, hãy nhớ để làm chứng cho những người chưa biết Thiên Chúa (c.23) và thực hiện vai trò của bạn trong việc làm cho Tin Mừng được lan tỏa trên toàn thế giới (c.24, 31).
Khi bạn ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời bạn, phản ứng tự nhiên đó là một thái độ biết ơn. Tạ ơn trở thành nên một cách sống, chứ không còn là một biến cố cử hành hằng năm. Trong những ngày cuối năm phụng vụ này, bạn có thời gian để nhìn lại biết bao ơn lành mà Thiên Chúa đã chúc lành cho bạn, cho gia đình bạn, cho cộng đoàn bạn trong suốt một năm qua ? Với bạn ơn nào là ơn lớn lao nhất bạn nhận được ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC