Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 17 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Lời sấm của ông Na-than (2 Sm 7:1-17)
1 Khi đã được yên cửa yên nhà, vua Ða-vít nói với ngôn sứ Na-than rằng: "Này, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa thì vẫn ở dưới lều."
2 Ông Na-than thưa với vua Ða-vít: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin cứ thực hiện, vì Thiên Chúa ở với ngài." 3 Nhưng, ngay đêm ấy, có lời Thiên Chúa phán với ông Na-than rằng: 4 "Hãy đi nói với tôi tớ Ta là Ða-vít: Ðức Chúa phán thế này: không phải ngươi sẽ xây nhà cho Ta ở. 5 Thật vậy, từ ngày Ta đưa Ít-ra-en lên cho tới hôm nay, Ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng Ta đã ở hết lều này đến lều khác, hết Nhà Tạm này sang Nhà Tạm khác. 6 Trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể Ít-ra-en, có bao giờ Ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Ít-ra-en mà Ta đã đặt lên chăn dắt dân Ta, rằng: sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? 7 Bây giờ, ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Ða-vít như sau: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. 8 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi; Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi sánh được với tên tuổi các bậc vĩ nhân trên mặt đất. 9 Ta sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở; Ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục quấy phá chúng như thuở ban đầu, 10 từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Ít-ra-en, Ta sẽ bắt mọi thù địch hàng phục ngươi. Ta báo cho ngươi biết là Ðức Chúa sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà. 11 Khi ngươi được mãn phần mà về với tổ tiên, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -tức là một trong số các con ngươi-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. 12 Chính nó sẽ xây nhà cho Ta, còn Ta sẽ làm cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi. 13 Ðối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con; ân nghĩa dành cho nó, Ta sẽ không rút lại, như Ta đã rút lại đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi.
14 Ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà Ta cũng như trong vương quốc của Ta đến muôn đời, và đến muôn đời ngai báu của nó sẽ được củng cố."
15 Tất cả các lời ấy và tất cả thị kiến ấy, ông Na-than nhận được làm sao, thì đã nói lại với vua Ða-vít đúng y như vậy.
 Vua Ða-vít cầu nguyện (2 Sm 7:18-29)
16 Vua Ða-vít vào ngồi chầu trước nhan Ðức Chúa và thưa: "Lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? 17 Và, lạy Thiên Chúa, Ngài còn coi đó là quá ít; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài; Ngài coi con như một nhân vật cao sang, lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa. 18 Trước vinh dự Ngài dành cho tôi tớ Ngài, Ða-vít còn nói thêm gì với Ngài được nữa! Ngài biết rõ tôi tớ Ngài. 19 Lạy Ðức Chúa, chính vì tôi tớ Ngài và theo lòng Ngài muốn, Ngài đã thực hiện cả một công trình vĩ đại là cho biết mọi vĩ nghiệp của Ngài. 20 Lạy Ðức Chúa, không ai sánh được như Ngài và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe. 21 Dưới đất, có một dân tộc nào được như dân Ngài là Ít-ra-en? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, để Ngài được hiển danh vì những việc vĩ đại và khủng khiếp, khi xua đuổi chư dân khuất mắt dân Ngài, dân mà Ngài đã cứu chuộc khỏi tay Ai-cập. 22 Ngài đã cho Ít-ra-en dân Ngài được muôn đời làm dân riêng của Ngài, và chính Ngài, lạy Ðức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của họ. 23 Giờ đây, lạy Ðức Chúa, xin cho lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó tồn tại đến muôn đời, và xin hành động như Ngài đã phán. 24 Vâng, nguyện cho lời Ngài tồn tại và danh Ngài được tán dương đến muôn đời. Ước chi người người đều nói: "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Người thật là Thiên Chúa Ít-ra-en thờ!" Ngài sẽ cho nhà của Ða-vít tôi tớ Ngài vững bền trước nhan Ngài. 25 Thật vậy, lạy Thiên Chúa của con, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng: Ngài sẽ xây dựng cho nó một nhà. Vì thế, tôi tớ Ngài mới dám cầu nguyện trước nhan Ngài. 26 Giờ đây, lạy Ðức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. 27 Vậy giờ đây Ngài đã đoái thương giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Vì chính Ngài, lạy Ðức Chúa, Ngài đã giáng phúc, nên muôn đời nó sẽ được phúc.

Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Người thật là Thiên Chúa Ít-ra-en thờ !
CHIA SẺ

Na-than đã nhanh chóng khích lệ Đa-vít trong việc xây một ngôi nhà tráng lệ cho Đức Chúa (Gs 9:14). Làm thế nào Na-than biết ý của Thiên Chúa dành cho Đa-vít ? Nhưng tai của vị ngôn sứ đã mở ra với tiếng của Thiên Chúa (Am 3:7), và ông đã nhận được từ Thiên Chúa những lời mà ông đã chuyển đến cho Đa-vít vào ngày hôm sau.
Mười lần trong chương này Đa-vít đã được gọi là “tôi tớ”. Người tôi tớ không ra lệnh cho ông chủ; người chủ ra lệnh cho người tôi tớ. Thiên Chúa thật là một ông chủ tuyệt vời ! Cho dù chúng ta nhìn lại quá khứ (“Ta đã cất nhắc ngươi” [c.7]); “Ta đã ở với ngươi” [c.8]), hay trong tương lai (Thiên Chúa phán “Ta sẽ” mười lần), chúng ẩn sủng và sự tốt lành của Đức Chúa. Đa-vít đã khiêm tốn như thế nào trước sự tốt lành của Thiên Chúa !
Để biết những lời hứa của Thiên Chúa là một chuyện, nhưng để tuyên bố chúng bằng niềm tin lại là một chuyện khác. Giống như một trẻ thơ, Đa-vít đã bước vào và “ngồi chầu trước nhan Đức Chúa.” (c.16) Ông đã tạ ơn Chúa vì lòng thương xót Ngài đã hứa, và rồi ông nói, “Chúa, hãy làm như thế !” Niềm tin biến những lời hứa của Thiên Chúa trở thành hiện thực, nhưng trước khi cầu nguyện cầu xin, hãy nhớ cầu nguyện tạ ơn Ngài.
Khi Đa-vít khám phá ra rằng giấc mơ của ông không khả thi, thay vì điều đó làm cho ông cay đắng và trút nổi giận dữ của mình, Đa-vít đã đi cầu nguyện. Và trong ông cầu nguyện ông đã khám phá ra những khả thể trong một cách thức khác. Khi chẳng có gì cho thấy mọi sự diễn ra tốt đẹp, cầu nguyện; vì trong cầu nguyện chúng ta sẽ khám phá ra toàn bộ những khả thể mới. Trong những hoàn cảnh nào bạn cảm thấy dễ cầu nguyện nhất ? Và bạn cầu nguyện như thế nào trong những lúc đau khổ và thất vọng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC