Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 11 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Hoạt động của vua Rơ-kháp-am (1 V 12:21-24)
1 Về tới Giê-ru-sa-lem, vua Rơ-kháp-am tập họp nhà Giu-đa và chi tộc Ben-gia-min, được một trăm tám mươi ngàn quân tinh nhuệ để giao chiến với Ít-ra-en và thu hồi vương quốc về cho Rơ-kháp-am.
2 Nhưng có lời Ðức Chúa phán với ông Sơ-ma-gia-hu, người của Thiên Chúa rằng: 3 "Hãy nói với Rơ-kháp-am con của Sa-lô-môn vua Giu-đa, với toàn thể Ít-ra-en tại Giu-đa và tại Ben-gia-min rằng: 4 "Ðức Chúa phán thế này: Các ngươi không được lên giao chiến chống anh em các ngươi; ai nấy cứ về nhà mình, vì mọi chuyện là do Ta." Họ nghe lời Ðức Chúa, và quay về, không đi đánh vua Gia-róp-am nữa.
5 Vua Rơ-kháp-am ngự tại Giê-ru-sa-lem và xây dựng một số thành trì kiên cố tại Giu-đa. 6 Các thành đó là: Bê-lem, Ê-tham, Tơ-cô-a, 7 Bết Xua, Xô-khô, A-đu-lam, 8 Gát, Ma-rê-sa, Díp, 9 A-đô-ra-gim, La-khít, A-dê-ca, 10 Xo-rơ-a, Ai-gia-lôn, và Khép-rôn. Các thành ở Giu-đa và Ben-gia-min này đều là những thành trì vững chắc. 11 Vua củng cố các thành trì ấy, đặt trấn thủ, lập kho dự trữ lương thực, dầu và rượu. 12 Thành nào cũng có nhiều khiên thuẫn, giáo mác, và lực lượng được tăng cường tối đa. Thế là Giu-đa và Ben-gia min hoàn toàn thần phục vua.
Hàng tư tế về quy thuận vua Rơ-kháp-am
13 Các tư tế và các thầy Lê-vi trong toàn cõi Ít-ra-en đều từ khắp nơi về quy thuận vua. 14 Quả thế, các thầy Lê-vi đã từ bỏ đồng cỏ và tài sản của mình để đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, vì vua Gia-róp-am và con cái ông không cho họ thi hành chức tư tế phục vụ Ðức Chúa nữa, 15 nhưng vua tự tiện cắt đặt các tư tế phục vụ các nơi cao mà thờ những con dê, con bò vua đã làm ra. 16 Từ mọi chi tộc Ít-ra-en, những kẻ để lòng tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đều theo các thầy Lê-vi kéo về Giê-ru-sa-lem để dâng lễ cho Ðức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình. 17 Họ làm cho vương quốc Giu-đa thêm vững mạnh và trong ba năm liền, họ phò vua Rơ-kháp-am con vua Sa-lô-môn, vì trong ba năm đó vua đã đi theo con đường của vua Ða-vít và vua Sa-lô-môn.
Gia đình vua Rơ-kháp-am
18 Vua Rơ-kháp-am kết hôn với cô Ma-kha-lát. Cha cô là ông Giơ-ri-mốt con vua Ða-vít và mẹ cô là bà A-vi-kha-gin. Bà này là con ông E-li-áp và là cháu ông Gie-sê. 19 Bà Ma-kha-lát sinh cho vua những người con sau đây: Giơ-út, Sơ-mác-gia, Da-ham. 20 Sau bà Ma-kha-lát, vua còn kết hôn với cô Ma-a-kha, ái nữ của ông Áp-sa-lôm. Bà Ma-a-kha sinh cho vua những người con sau đây: A-vi-gia, Át-tai, Di-da và Sơ-lô-mít. 21 Vua Rơ-kháp-am yêu bà Ma-a-kha ái nữ của ông Áp-sa-lôm hơn tất cả các bà vợ và các cung phi của vua. Quả thật, vua có đến mười tám bà vợ, sáu mươi cung phi, hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái. 22 Vua Rơ-kháp-am đặt hoàng tử A-vi-gia con bà Ma-a-kha làm thái tử đứng đầu các anh em ông, để kế vị vua sau này. 23 Vua đã khôn khéo phân tán một số hoàng tử đi tất cả các thành trì có đồn luỹ kiên cố trong khắp miền đất Giu-đa và Ben-gia-min. Vua cũng cấp thật dồi dào lương thực và cưới nhiều vợ cho các ông.
CHIA SẺ
Một số những sự chia rẽ là từ Thiên Chúa (11:4), thậm chí chúng tạo nên những vấn đề và gây nên những tổn thương. Vì một điều, những chia rẽ buộc người ta phải làm những chọn lựa, và những chọn lựa họ thực hiện sẽ cho thấy con người thật của họ. Các tư tế và những người Lê-vi đã rời bỏ Ít-ra-en và đến Giu-đa bởi vì họ đã muốn phục vụ trong Đền Thờ và được lãnh đạo dưới quyền của nhà vua thuộc dòng tộc Đa-vít.
Chương trình của Thiên Chúa cho thế giới này là đem mọi sự trong trời đất dưới quyền của Đức Ki-tô (Ep 1:10), và Ngài sẽ thành công cho dù con người có nổi loạn thế nào đi nữa. Những chương trình của Sự Dữ bị xé ra từng phần.
Bạn chọn phục vụ cho bên nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC