Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 15 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Lời kêu gọi của ông A-dác-gia-hu và cuộc cải cách

1 Ðược thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, ông A-dác-gia-hu con ông Ô-đết, 2 ra đón vua A-xa và thưa: "Xin vua A-xa và toàn thể Giu-đa cùng Ben-gia-min, hãy nghe tôi! Ðức Chúa ở với các ngài, khi các ngài ở với Ðức Chúa. Nếu các ngài tìm kiếm Ðức Chúa,
Người sẽ cho các ngài được gặp; còn nếu các ngài lìa bỏ Ðức Chúa, Ðức Chúa sẽ lìa bỏ các ngài. 3 Một thời gian dài, Ít-ra-en đã không có Thiên Chúa thật, không có tư tế dạy bảo, cũng chẳng có Lề Luật; 4 nhưng trong cơn quẫn bách, Ít-ra-en đã trở về với Ðức Chúa, Thiên Chúa của mình, đã tìm kiếm Người và Người đã cho gặp. 5 Trong thời gian ấy, kẻ ra người vào đều không được bình an, vì trăm cay nghìn đắng đã đổ trên tất cả cư dân các nước. 6 Dân này nước nọ, thành này thành khác đã đụng nhau ác liệt, vì Thiên Chúa đã dùng đủ mọi thứ khốn quẫn làm cho chúng tán loạn. 7 Nhưng các ngài, cứ can đảm lên, đừng để cho tay mình bủn rủn, vì công lao của các ngài sẽ được đền đáp."

8 Khi vua A-xa nghe biết những điều ấy và lời của ngôn sứ A-dác-gia-hu con ông Ô-đết, thì vua được thêm can đảm. Vua liền dẹp bỏ các đồ ghê tởm khỏi toàn cõi Giu-đa và Ben-gia-min, khỏi các thành vua đã chiếm được trong vùng núi Ép-ra-im, rồi làm mới lại bàn thờ Ðức Chúa ở trước tiền đình của Ðức Chúa. 9 Vua tập họp mọi người Giu-đa và Ben-gia-min cùng những người thuộc Ép-ra-im, Mơ-na-se và Si-mê-on cư trú giữa họ - quả thật có nhiều người đã bỏ Ít-ra-en mà ngả theo vua, khi thấy Ðức Chúa Thiên Chúa vua thờ ở với vua. 10 Họ tập họp ở Giê-ru-sa-lem vào tháng thứ ba năm thứ mười lăm triều vua A-xa. 11 Ngày hôm ấy họ lấy một phần chiến lợi phẩm đã mang về gồm bảy trăm con bò, bảy ngàn con chiên, đem sát tế dâng Ðức Chúa. 12 Họ lấy giao ước mà cam kết sẽ đem hết tâm hồn tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ. 13 Bất cứ ai không tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, sẽ phải chết, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, đàn ông hay đàn bà. 14 Họ lớn tiếng thề với Ðức Chúa như vậy, rồi hò reo, thổi kèn và rúc tù và inh ỏi. 15 Toàn thể Giu-đa phấn khởi vui mừng về lời thề đó, vì họ đã đem hết cả tâm tình của họ mà thề; họ hoàn toàn tự nguyện tìm kiếm Ðức Chua và Người đã cho họ được gặp Người. Ðức Chúa cũng cho họ được tư bề yên ổn.

16 Ngay cả bà nội của vua A-xa là Ma-a-kha, cũng bị vua cách chức quốc mẫu, vì bà đã làm một vật kinh tởm kính thần A-sê-ra. Vua A-xa phá huỷ vật kinh tởm đó, tán nhuyễn rồi đem đốt trong thung lũng Kít-rôn. 17 Các nơi cao tuy chưa biến khỏi Ít-ra-en, nhưng vua A-xa vẫn suốt đời trọn tình vẹn nghĩa. 18 Vua đưa vào Ðền Thờ Thiên Chúa các vật thánh mà vua cha cũng như chính vua dâng cúng: bạc, vàng và các vật dụng.

19 Không có cuộc giao tranh nào nữa cho đến năm thứ ba mươi lăm triều vua A-xa.

CHIA SẺ
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC