Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

CHƯƠNG 37 - I-SAI-A

Cầu cứu ngôn sứ I-sai-a (2 V 19:1-7)
1 Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào nhà Ðức Chúa. 2 Vua sai ông En-gia-kim, đại nội thị thần, ông Sép-na ký lục, và các kỳ mục trong hàng tư tế, tất cả đều khoác áo vải thô, đến gặp ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc. 3 Họ thưa: "Vua Khít-ki-gia phán thế này: Hôm nay là một ngày khốn quẫn, ngày trừng phạt, ngày ô nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng, mà mẹ lại không có sức sinh! 4 Ước chi Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, nghe thấy lời lẽ của viên chánh chước tửu là người đã được vua Át-sua, chúa thượng hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống; ước gì Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, trừng phạt vì những lời Người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại."
5 Khi các thuộc hạ của vua Khít-ki-gia đến gặp ông I-sai-a, 6 ông I-sai-a bảo họ: "Các vị sẽ thưa với chúa thượng của các vị như sau: Ðức Chúa phán thế này: Ðừng sợ những lời ngươi đã nghe, những lời mà các tên hầu của vua Át-sua đã xúc phạm đến Ta. 7 Này Ta sẽ đặt nơi nó một thần khí, khiến nó vừa nghe một tin đồn, liền rút lui về nước. Ta sẽ làm cho nó bị gươm đâm gục ngã ngay tại xứ sở nó."
Viên chánh chước tửu trở về (2 V 19:8-9a)
8 Viên chánh chước tửu trở về gặp lúc vua Át-sua đang giao chiến với Líp-na. Quả thật, ông nghe biết vua đã rời La-khít 9 vì vua nhận được tin nói về vua Cút là Tia-ha-ca: "Vua ấy đã ra quân để giao chiến với ngài."
Trình thuật thứ hai về việc Xan-khê-ríp can thiệp (2V 19 :9b-19)
Ðược tin ấy, vua Xan-khê-ríp liền sai sứ đến với vua Khít-ki-gia. Vua nói: 10 "Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia vua Giu-đa thế này: Ðừng để Thiên Chúa của ông là Ðấng ông tin tưởng, lừa dối ông rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua. 11 Này, ông thừa biết các vua Át-sua đã xử thế nào với tất cả các nước: các vị ấy đã tru hiến chúng; còn ông, ông thoát sao được! 12 Thế các thần của chư dân mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các dân Gô-dan, Kha-ran, Re-xép, và con cái ông E-đen ở Tơ-la-xa, có giải thoát được các dân ấy không? 13 Các vua của Kha-mát, của Ác-pát, của La-ia, Xơ-phác-va-gim, Hê-na và I-va đâu cả rồi?" 14 Vua Khít-ki-gia cầm lấy thư từ tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà Ðức Chúa, mở thư ra trước nhan Ðức Chúa. 15 Vua Khít-ki-gia cầu nguyện với Ðức Chúa rằng: 16 "Lạy Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, Ðấng ngự trên các kê-ru-bim, chính Ngài, và chỉ mình Ngài, mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất.
17 Lạy Ðức Chúa, xin lắng tai nghe,
lạy Ðức Chúa, xin đưa mắt nhìn.
Xin nghe rõ mọi lời Xan-khê-ríp là kẻ đã sai người
đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống.
18 Quả thật, lạy Ðức Chúa, các vua Át-sua đã tàn phá tất cả các dân và xứ sở của họ, 19 quăng các tượng thần của họ vào lửa vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá huỷ được. 20 Nhưng giờ đây, lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài, và chỉ một mình Ngài, mới là Thiên Chúa, lạy Ðức Chúa."
Ông I-sai-a can thiệp (2 V 19:20-28)
21 Ông I-sai-a con ông A-mốc sai người đến tâu vua Khít-ki-gia rằng: "Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này về lời ngươi cầu xin Ta liên quan đến Xan-khê-ríp, vua Át-sua. 22 Ðây lời Ðức Chúa kết tội nó:
Trinh nữ, cô gái Xi-on, khinh dể nhạo báng ngươi;
sau lưng ngươi, cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu.
23 Ngươi đã thoá mạ, lăng nhục ai,
đã lớn tiếng, vênh mặt khinh khi ai,
nếu không phải là chính Ðấng Thánh của Ít-ra-en?
24 Ngươi đã dùng bầy tôi mà phỉ báng Chúa Thượng,
và ngươi đã nói rằng: "Với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi,
lên những ngọn cao chót vót của Li-băng.
Ta đốn những cây bá hương cao vút,
những ngọn tùng bách đẹp tuyệt.
Ta đạt tới đỉnh cao ngút trời, tới rừng cây thăm thẳm.
25 Chính ta đã đào giếng, đã uống nước của ngoại bang;
ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai-cập dưới đôi bàn chân ta."
26 Phải chăng ngươi không hề nghe biết
Ta đã làm những điều ấy từ lâu?
Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,
giờ đây Ta thực hiện: là phá tan những thành trì kiên cố,
khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.
27 Cư dân của chúng đành bó tay, và thẹn thùng khiếp đảm
khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh tươi,
đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo chưa kịp vươn lên cao.
28 Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi vào,
Ta đều biết rõ cả;
ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng biết.
29 Bởi vì ngươi nổi giận với Ta
và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,
nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.
Trên chính con đường ngươi đã tới,
Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.

Dấu hiệu cho vua Khít-ki-gia (2V 19 :29-31)
30 Ðây sẽ là dấu hiệu cho ngươi:
Năm nay ăn lúa chét, năm tới có lúa trời;
đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt, hãy trồng nho mà ăn trái.
31 Trong nhà Giu-đa, những gì đã thoát chết,
những gì còn sót lại sẽ cứ tiếp tục đâm rễ sâu,
và trên cao trổ sinh hoa trái.
32 Vì từ Giê-ru-sa-lem, sẽ nảy sinh số còn sót lại,
và từ núi Xi-on, sẽ xuất hiện những người thoát chết.
Vì yêu thương cuồng nhiệt,
Ðức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
Lời sấm liên quan tới Át-sua (2 V 19: 32 -34 )
33 Về vua Át-sua, Ðức Chúa phán như sau:
Nó sẽ không vào được thành này,
không bắn được mũi tên nào tới đó,
không núp sau thuẫn mà xông lên,
cũng chẳng đắp ụ để công phá.
34 Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến,
chứ thành này thì nó không vào được, sấm ngôn của Ðức Chúa.
35 Vì Ta và vì Ða-vít, tôi tớ của Ta,
chính Ta sẽ che chở, và sẽ cứu thành này.

Vua Xan-khê-ríp bị trừng phạt (2V 19 :35-37)
36 Thiên sứ của Ðức Chúa ra đánh chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Át-sua. Ban sáng, khi người ta thức dậy, thì kìa, toàn là thây ma xác chết.
37 Vua Át-sua là Xan-khê-ríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ni-ni-vê và ở lại đó. 38 Nhưng rồi khi ông đang sụp lạy thần Nít-rốc của ông trong đền thờ thì các hoàng tử Át-ram-me-léc và Xa-re-xe dùng gươm đâm ông chết rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-xa-khát-đôn lên ngôi kế vị.
 
CHIA SẺ

Không phải tất cả mọi chiến thắng đều kịch tính như trong chiến thắng trong chương này, nhưng kinh nghiệm của Khít-ki-gia cho bạn thấy điều phải làm khi bạn bị kẻ thù tấn công.
Hãy đem đến với Chúa những gánh nặng của bạn. Thật là tốt để nói những điều với những người khác, nhưng chỉ có Thiên Chúa có thể hoạt động trong lòng bạn và biến nỗi sợ thành niềm tin. Thiên Chúa biết mọi điều mà kẻ thù nói và viết, và ngài có một kế hoạch hoàn hảo. Nhờ đức tin, hãy mang mọi điều đến với Ngài trong cầu nguyện.
Hãy lắng nghe những sứ điệp của Thiên Chúa. Những lời của kẻ thù sẽ làm bạn lo lắng, nhưng Lời Thiên Chúa sẽ khích lệ bạn. Trong mỗi trận chiến, Lời Ngài đối với bạn là, “Đừng sợ hãi” (c.6). Sau hết, Ngài làm chủ mọi sự.
Hãy chỉ tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa. Hơn hết mọi điều gì khác, Khít-ki-gia đã quan tâm đến vinh quang Thiên Chúa (c.4,16-20). “Danh Cha cả sáng” phải là lời cầu nguyện ưu tiên hàng đầu của bạn.
Hãy tín thác nơi hoạt động của Thiên Chúa. Quan chước tửu đã làm ô uế dân Ít-ra-en của Thiên Chúa, và dù ông đã chết trong nhà của thần của mình, vị thần chẳng thể cứu được ông. Thiên Chúa có thể điều khiển kẻ thù tốt hơn nhiều so với điều bạn có thể làm được.
Hãy tín thác vào Thiên Chúa sau chiến thắng. Những người Át-sua đã xâm chiếm đất nước, nhưng Thiên Chúa đã hứa nuôi dân Ngài và ban cho họ một mùa gặt. Tương lai của bạn đặt trong tay Thiên Chúa.
Bạn nhận được lời mời gọi gì từ nơi Ngài trong lúc này ? Và bạn có sẵn sàng để thự hiện điều đó chăng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC