Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 26 - GIÊ-RÊ-MI-A

III. Các Lời Tuyên Sấm Báo Phúc
1. Mở Ðầu. Ông Giê-Rê-Mi-A Là Ngôn Sứ Thật. 
Ông Giê-rê-mi-a bị bắt và bị xử
1 Vào đầu triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời sau đây từ Ðức Chúa gửi đến: 2 Ðức Chúa phán như sau: Ngươi hãy đứng ở tiền đình Nhà Ðức Chúa và công bố để lên án mọi người thuộc các thành Giu-đa đang đến thờ lạy trong Nhà Ðức Chúa. Ngươi hãy công bố cho chúng mọi lời Ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. 3 May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại, bấy giờ Ta sẽ hối tiếc về tai hoạ chính Ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. 4 Ngươi hãy bảo chúng: Ðức Chúa phán như sau: Nếu các ngươi không chịu nghe Ta mà sống theo Lề Luật Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, 5 nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ, tôi tớ của Ta, những người chính Ta không ngừng sai đến với các ngươi, - nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe -, 6 Ta sẽ xử với Nhà này như với Si-lô; còn thành này, Ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa.
7 Các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Giê-rê-mi-a công bố những lời trên đây trong nhà Ðức Chúa. 8 Sau khi ông Giê-rê-mi-a đã nói mọi điều Ðức Chúa truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo: "Thế nào ông cũng phải chết! 9 Tại sao ông lại dám nhân danh Ðức Chúa mà tuyên sấm rằng: Nhà này sẽ nên như Si-lô, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ?" Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a, trong nhà Ðức Chúa. 10 Nghe biết những chuyện ấy, các thủ lãnh Giu-đa đã rời đền vua mà lên Nhà Ðức Chúa; họ đã ngồi xét xử ở lối vào Nhà Ðức Chúa, tại Cửa Mới.
11 Bấy giờ, các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh và toàn dân rằng: "Con người này đáng lãnh án tử, vì ông ta đã tuyên sấm chống lại thành này, như chính tai các ông đã nghe!"
12 Nhưng ông Giê-rê-mi-a đã trả lời tất cả các thủ lãnh và toàn dân như sau: "Chính Ðức Chúa đã sai tôi tuyên sấm mọi lời liên quan đến Nhà này cũng như thành này mà các người đã nghe. 13 Vậy giờ đây, các người hãy cải thiện đường lối và hành vi của các người và hãy nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của các người; bấy giờ Ðức Chúa sẽ hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án các người. 14Còn tôi, này tôi ở trong tay các người, các người cứ xử với tôi thế nào như các người coi là tốt đẹp và chính đáng. 15 Có điều xin các người biết rõ cho rằng: Nếu các người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và dân cư trong thành. Vì quả thật là Ðức Chúa đã sai tôi đến với các người để công bố cho các người nghe tất cả những điều trên đây."
16 Bấy giờ, các thủ lãnh và toàn dân nói với các tư tế và ngôn sứ: "Con người này không đáng lãnh án tử, vì ông ta đã nói với chúng ta nhân danh Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta." 17 Bấy giờ có mấy người thuộc hàng kỳ mục trong xứ đứng lên nói với đại hội toàn dân rằng: 18 "Ông Mi-kha, người Mô-re-sét, đã tuyên sấm vào thời vua Giu-đa là Khít-ki-gia; ông ấy đã nói với toàn dân Giu-đa rằng: "Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Xi-on sẽ thành ruộng cày, Giê-ru-sa-lem sẽ nên chốn tan hoang, và núi Ðền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp!"
19 Có phải vì thế mà vua Giu-đa là Khít-ki-gia và toàn thể Giu-đa đã xử tử ông ấy? Há chẳng phải vua đã kính sợ Ðức Chúa và làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại, khiến Ðức Chúa hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án họ hay sao? Còn chúng ta, chính chúng ta lại muốn chuốc lấy cho mình một tai hoạ lớn lao như thế!"
20 Cũng có một người nữa đã tuyên sấm nhân danh Ðức Chúa, đó là ông U-ri-gia-hu, con ông Sơ-ma-gia-hu, người Kia-giát Giơ-a-rim; ông đã tuyên sấm để lên án thành này và xứ này, với những lời lẽ tương tự như ông Giê-rê-mi-a. 21 Bấy giờ vua Giơ-hô-gia-kim, cùng với tất cả các dũng sĩ của vua và tất cả các thủ lãnh nghe những lời ông nói, đã tìm cách giết ông. Nghe tin ấy, ông U-ri-gia-hu sợ hãi, chạy trốn và sang tới Ai-cập. 22 Nhưng vua Giơ-hô-gia-kim đã phái En-na-than con ông Ác-bo và một số người cùng với ông ấy đi sang Ai-cập. 23 Chúng đưa ông U-ri-gia-hu từ Ai-cập về và đem nộp cho vua Giơ-hô-gia-kim. Vua đã dùng gươm giết chết ông và ném xác vào mồ tập thể. 24 Còn ông Giê-rê-mi-a thì được ông A-khi-cam con ông Sa-phan ra tay che chở cho khỏi rơi vào tay dân mà bị giết. 
CHIA SẺ

Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta dường bao! Ngài tiếp tục nói với chúng ta và bênh vực cho chúng ta để lắng nghe. “Hãy lắng nghe và quay về- nghe và chú tâm !” là sứ điệp yêu thương dành cho chúng ta. Bạn sẽ vâng theo chứ ?
Chúng ta thật là cứng lòng dường bao khi chống lại Lời! Những người lãnh đạo nên kêu gọi mọi người ăn chay và cầu nguyện, nhưng thay vì họ kêu gọi để bách hại ngôn sứ của Thiên Chúa! Liệu bạn có “Mau nghe, đừng vội nói và khoan giận” (Gc 1:19)? Chúng ta có muốn những điều đúng đắn cho chúng ta và cho đất nước, hay muốn theo điều đám đông làm ?
Thật khôn ngoan dường bao đối với những ai học từ kinh nghiệm của quá khứ! Những người già đã biết Lời Chúa và lịch sử của đất nước, và họ đã có thể hướng dẫn đám đông hướng về sự nên thánh và công chính. Những kinh nghiệm bạn có về Thiên Chúa có đem đến lợi ích gì cho cộng động bạn đang thuộc về không ?
Thật an toàn cho những ai trung thành với Thiên Chúa khi mọi sự dường như chống lại họ! Giê-rê-mi-a đã thể hiện sự vững vàng, và Thiên Chúa đã bảo vệ ông. U-ri-gia-hu đã bỏ chạy để rồi bị bắt và bị giết. Nơi an toàn nhất trên thế giới là ở nơi ý Thiên Chúa, vì ở nơi đó bạn sẵn sàng để sống hay để chết.  Đâu là những thách đố đối với bạn khi chọn theo ý Thiên Chúa? Bạn có kinh nghiệm tìm thấy nơi an toàn khi chọn theo ý Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC