Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 35 - GIÊ-RÊ-MI-A

Gương con cháu Rê-kháp
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a thời vua Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim, con Giô-si-gia-hu, rằng: 2 "Hãy đi gặp và nói chuyện với nhà Rê-kháp, rồi đưa chúng vào Nhà Ðức Chúa, lên một trong các phòng tại đó và cho chúng uống rượu." 3 Vậy tôi đưa Gia-a-dan-gia, con ông Giếc-mơ-gia-hu, cháu ông Kha-vát-xin-gia, cùng với anh em và tất cả con cháu anh, tức là toàn thể nhà Rê-kháp, 4 vào Nhà Ðức Chúa, lên phòng các con ông Kha-nan, con ông Gích-đan-gia-hu, người của Thiên Chúa. Phòng ấy ở sát bên phòng các thủ lãnh, phía trên phòng ông Ma-a-xê-gia-hu, con ông Sa-lum, và là người giữ cửa. 5 Tôi đặt trước mặt con cháu nhà Rê-kháp những bình đầy rượu với những chiếc ly, rồi bảo họ: "Xin mời!"
6 Nhưng họ nói: "Chúng tôi không uống rượu, vì tổ phụ chúng tôi là ông Giô-na-đáp, con ông Rê-kháp, đã ra lệnh cho chúng tôi rằng: các con và dòng dõi các con đừng bao giờ uống rượu, 7 cũng đừng xây nhà, gieo giống, trồng nho, đừng có những thứ đó, vì các con sẽ suốt đời ở dưới lều trại, để như thế các con sẽ sống lâu ngày trên mặt đất, nơi các con ở như khách kiều cư. 8 Chúng tôi đã nghe theo lời tổ phụ chúng tôi, là ông Giơ-hô-na-đáp, con ông Rê-kháp truyền: chúng tôi, vợ và con trai con gái chúng tôi, suốt đời không bao giờ được uống rượu, 9 không được xây nhà để ở, không có vườn nho, ruộng đất, và hạt giống chi cả. 10 Chúng tôi hiện ở dưới lều trại, là vì chúng tôi vâng nghe và thi hành mọi điều tổ phụ chúng tôi là ông Giô-na-đáp đã truyền. 11 Nhưng khi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tấn công xứ này, chúng tôi tự bảo: nào chúng ta hãy vào Giê-ru-sa-lem tránh mặt quân Can-đê và lực lượng A-ram. Thế là chúng tôi đã ở Giê-ru-sa-lem."
12 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 13 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy đi nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem: Các ngươi không đón nhận bài học là vâng nghe lời Ta sao? Sấm ngôn của Ðức Chúa. 14 Lời của Giơ-hô-na-đáp, con Rê-kháp, truyền cho con cháu không uống rượu đã được tuân hành. Chúng đã không uống rượu cho tới ngày nay, vì chúng nghe theo lệnh của tổ phụ chúng. Còn Ta, Ta đã không ngừng phán với các ngươi, nhưng các ngươi chẳng thèm nghe. 15 Ta đã không ngừng sai đến với các ngươi tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, để nói với các ngươi: "Mỗi người trong các ngươi hãy trở về và từ bỏ con đường xấu xa mà cải thiện các hành vi của mình. Ðừng đi theo các thần khác mà làm tôi chúng, thì các ngươi sẽ cư ngụ trên đất Ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi. Nhưng các ngươi đã không để tai, không thèm nghe Ta. 16 Phải, con cháu Giơ-hô-na-đáp, con của Rê-kháp, đã tuân hành mệnh lệnh tổ phụ chúng truyền; còn dân này chẳng chịu nghe lời Ta. 17 Vì thế Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sẽ giáng xuống Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem tất cả những tai hoạ Ta đã đe phạt chúng: bởi vì Ta phán với chúng, mà chúng không nghe, Ta gọi mà chúng không trả lời."
18 Còn với nhà Rê-kháp, ông Giê-rê-mi-a nói: "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Vì các ngươi đã vâng nghe mệnh lệnh của tổ phụ các ngươi là Giơ-hô-na-đáp truyền, các ngươi đã tuân cứ mọi mệnh lệnh của ông ấy và thi hành mọi điều ông đã truyền, 19 nên Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Giô-na-đáp, con của Rê-kháp, sẽ không bao giờ thiếu người đứng trực trước nhan Ta." 
CHIA SẺ

Tổ phụ của nhà Rê-kháp đã hỗ trợ cho Giê-hu trong việc phá bỏ việc thờ cúng Ba-an trong đất nước (2V 10:15-17), vì thế họ được thừa hưởng gia sản thiêng liêng. Khi quân đội Ba-by-lon tiến vào, nhà Rê-kháp đã bỏ lối sống du cư và vào Giê-ru-sa-lem để tìm kiếm sự an toàn.
Họ đã bỏ lại lều của họ, nhưng họ đã không bỏ những tiêu chuẩn của mình. Thậm chí họ ở trong nhà của Đức Chúa với một ngôn sứ của Ngài, họ đã từ chối uống rượu. Nhà Rê-kháp đã không đề nghị những người khác chấp nhận truyền thống của họ, nhưng họ không vi phạm các truyền thống đó. Họ là một chi tộc trung thành.
Truyền thống của con người không nhất thiết là xấu, trừ khi nó ngược lại với hay thay thế chân lý của Thiên Chúa (Mt 15:1-20). Bạn có thể không đồng ý với truyền thống của những người khác, nhưng bạn có sốt sắng với Lời Thiên Chúa như họ trung thành với truyền thống của họ? Những người Do thái đã từ chối tuân theo chính luật Thiên Chúa, nhưng nhà Rê-kháp đã tuân theo truyền thống của con người. Thật là một bản cáo trạng chống lại những người Do thái, là những người tuyên bố mình biết Thiên Chúa thật! Phải chăng đó cũng là một bản cáo trạng cho chúng ta hôm nay ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC