Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 36 - GIÊ-RÊ-MI-A

 IV. Những Nỗi Thống Khổ Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mi-A 
Cuộn sách năm 605 - 604
1 Năm thứ tư triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 "Ngươi hãy lấy một cuộn sách, rồi viết vào đó mọi lời Ta đã phán với ngươi liên quan đến Ít-ra-en, Giu-đa và tất cả các nước, từ ngày Ta phán bảo ngươi dưới triều Giô-si-gia-hu cho đến ngày nay. 3 May ra khi nghe biết tất cả những tai hoạ Ta định giáng xuống trên chúng, nhà Giu-đa sẽ trở lại, ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của mình, và Ta sẽ tha thứ các lỗi lầm cũng như tội ác chúng đã phạm." 4 Ông Giê-rê-mi-a gọi ông Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia lại; và theo lời ông đọc, ông Ba-rúc đã viết lại tất cả những lời Ðức Chúa đã phán với ông vào một cuộn sách.
5 Bấy giờ, ông Giê-rê-mi-a truyền lệnh cho ông Ba-rúc rằng: "Tôi bị ngăn trở, không thể vào Nhà Ðức Chúa được. 6 Còn ông, ông hãy đi vào Nhà Ðức Chúa trong ngày ăn chay và đọc cho dân nghe những lời của Ðức Chúa trong cuộn sách tôi đã đọc cho ông viết; ông lại đọc cho tất cả những người Giu-đa từ các thành khác đến, để họ cũng được nghe nữa. 7 May ra họ sẽ dâng lên trước nhan Ðức Chúa những lời van xin mà trở lại; ai nấy sẽ từ bỏ con đường xấu xa của mình, bởi vì cơn thịnh nộ và trận lôi đình của Ðức Chúa đe doạ trừng phạt dân này, thật là kinh khủng." 8 Ông Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia, đã làm đúng theo mọi điều ngôn sứ Giê-rê-mi-a truyền, là đọc những lời Ðức Chúa phán được ghi trong sách, tại Nhà Ðức Chúa. 9 Vào tháng chín năm thứ năm triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, người ta công bố một thời kỳ chay tịnh trước nhan Ðức Chúa cho toàn dân ở Giê-ru-sa-lem, và cho tất cả dân chúng từ các thành Giu-đa đến Giê-ru-sa-lem. 10 Ông Ba-rúc đọc sách ghi những lời của ông Giê-rê-mi-a tại Nhà Ðức Chúa, bên phòng ông Gơ-mác-gia-hu con ông thư ký Sa-phan, tại Tiền đình thượng, ngay ở lối vào Cửa Mới Nhà Ðức Chúa; ông đã đọc cho toàn dân nghe.
11 Ông Mi-kha-giơ-hu con ông Gơ-mác-gia-hu, con ông Sa-phan, đã nghe mọi lời Ðức Chúa phán được ghi trong sách; 12 ông liền xuống đền vua, vào phòng viên thư ký; tại đó tất cả các thủ lãnh đang hội họp, gồm thư ký Ê-li-sa-ma, ông Ðơ-la-gia-hu con ông Sơ-ma-gia-hu, ông En-na-than con ông Ác-bo, ông Gơ-mác-gia-hu con ông Sa-phan, ông Xít-ki-gia-hu con ông Kha-nan-gia-hu, cùng tất cả các thủ lãnh. 13 Ông Mi-kha-gia-hu tường thuật cho họ mọi điều ông đã được nghe khi ông Ba-rúc đọc sách cho dân. 14 Toàn thể các thủ lãnh sai ông Giơ-hu-di con ông Nơ-than-gia-hu, con ông Se-lem-gia-hu, con ông Cu-si, đi gặp ông Ba-rúc và nói rằng: "Cuộn sách ông vừa đọc cho dân nghe, hãy cầm lấy và mang tới đây." Ông Ba-rúc cho ông Nê-ri-gia cầm lấy cuộn sách và mang đến cho họ. 15 Họ bảo ông: "Xin mời ông ngồi và đọc cho chúng tôi nghe." Ông Ba-rúc liền đọc cho họ nghe. 16 Sau khi đã nghe tất cả những lời ấy, họ đều kinh hãi nhìn nhau và nói với ông Ba-rúc: "Chúng tôi phải tường thuật tỉ mỉ cho nhà vua tất cả những điều này." 17 Họ bảo ông: "Xin kể rõ cho chúng tôi: làm thế nào ông viết được tất cả những lời ông Giê-rê-mi-a đã đọc." 18 Ông Ba-rúc nói với họ: "Chính miệng ông Giê-rê-mi-a đã đọc cho tôi tất cả những lời ấy; còn tôi, tôi đã lấy mực viết vào sách." 19 Các thủ lãnh nói với ông Ba-rúc: "Ông và ông Giê-rê-mi-a, các ông hãy trốn đi! Mong rằng không ai biết được các ông ở đâu!" 20 Họ để lại cuộn sách trong phòng thư ký Ê-li-sa-ma, rồi đến gặp vua tại triều đình, và tường thuật cho vua nghe tất cả sự việc.
21 Vua sai ông Giơ-hu-di đi lấy cuộn sách; ông này lấy cuộn sách ở phòng thư ký Ê-li-sa-ma, rồi đọc cho vua và tất cả các thủ lãnh đang đứng hầu vua cùng nghe. 22 Khi ấy, vua ngự tại cung mùa đông, trời vào tháng chín, trước mặt vua có lò sưởi đang cháy. 23 Mỗi khi ông Giơ-hu-di đọc được ba hay bốn cột, thì vua lấy con dao gọt bút của thư ký xén đi và bỏ vào lửa trong lò sưởi, cho đến khi cả cuộn sách bị thiêu rụi trong lò ấy. 24 Nghe những lời ấy, vua và tất cả các thuộc hạ chẳng kinh hãi, cũng không xé áo mình ra. 25 Mặc dù các ông En-na-than, Ðơ-la-gia-hu và Gơ-mác-gia-hu đã khẩn khoản xin vua đừng đốt cuộn sách ấy, nhưng vua chẳng thèm nghe. 26 Vua truyền lệnh cho hoàng tử Giơ-rác-mơ-ên, cho ông Xơ-ra-gia-hu con ông Át-ri-ên, và cho ông Se-lem-gia-hu con ông Áp-đi-ên đi bắt ông Ba-rúc và ngôn sứ Giê-rê-mi-a; nhưng Ðức Chúa đã che giấu hai ông.
27 Sau khi vua đốt cuộn sách ghi những lời miệng ông Giê-rê-mi-a đã đọc cho ông Ba-rúc viết, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 28 "Ngươi lại lấy một cuộn khác và viết vào đó tất cả những lời đã được viết trong cuộn trước mà Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt. 29 Còn về Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, ngươi sẽ nói: Ðức Chúa phán thế này: Ngươi đã đốt cuộn sách ấy, lại còn dám nói rằng: "Tại sao ông viết trong sách ấy: Chắc chắn vua Ba-ben sẽ đến tàn phá xứ này, và tiêu diệt cả người lẫn súc vật? 30 Vì thế, Ðức Chúa phán về Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, như sau: Nó sẽ chẳng có người nào nối ngôi trên ngai vàng Ða-vít nữa, thây nó sẽ bị vất ra phơi nắng ban ngày, và ướp lạnh ban đêm. 31 Ta sẽ trừng phạt nó, dòng dõi và cả tôi tớ nó, vì các tội chúng đã phạm. Ta sẽ giáng xuống trên chúng, cũng như dân cư Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa, mọi tai hoạ Ta đã nói cho chúng mà chúng chẳng thèm nghe."
32 Ông Giê-rê-mi-a lấy một cuộn khác và trao cho thư ký Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia. Theo lời ông Giê-rê-mi-a đọc, ông Ba-rúc đã viết vào đó tất cả những lời đã được ghi trong sách mà Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt trong lò sưởi; hơn nữa, ông còn thêm vào đó nhiều điều tương tự.
CHIA SẺ

Lời Thiên Chúa được viết (c.1-4). Không giống như các sách khác, Kinh thánh là Lời của Thiên Chúa, được linh hứng bởi Thánh Thần (2Tm 3:13-17; 2Pr 1:19-21). Vì thế, chúng ta có thể tin tưởng và vâng phục.
Lời Thiên Chúa được công bố (c.5-10). Thiên Chúa sử dụng những dụng cụ nhân loại để công bố Lời thần linh của Ngài cho con người: “và làm sao họ có thể nghe mà không có người rao giảng?” (Rm 10:14).
Lời Thiên Chúa bị triệt phá (c.11-26). Nhà vua nên có một bản sao chép Luật cho chính mình (Đnl 17:18-20) và quan tâm đến sứ điệp trong đó. Thay vì, ông phá hủy điều mà Giê-rê-mi-a đã công bố và Ba-rút đã viết. Bạn có thể cố gắng để phá hủy Kinh Thánh, nhưng bạn sẽ thất bại.
Lời Thiên Chúa được giữ gìn (c.27-32). Nhà vua và gia đình của ông ra đi và bị quên lãng, nhưng điều đó đã không xảy ra với cuốn Sách mà ông cố gắng để triệt phá! Lời Thiên Chúa sẽ tồn tại: “cho đến muôn đời, lạy Chúa, Lời Ngài ngự trị chốn thiên đàng” (Tv 119:89); “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời ta sẽ không
Lời Chúa ảnh hưởng trên cuộc sống của bạn như thế nào? Lời tác động giúp bạn nổ lực thay đổi cuộc sống mình, hay bạn chỉ nghe qua và tiếp tục với cung cách riêng của mình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC