Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 14 - Ê-DÊ-KI-EN

Hạch tội thờ ngẫu tượng
1 Một số người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en đến gặp tôi và ngồi trước mặt tôi. 2 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 3 Hỡi con người, những kẻ này dựng các ngẫu tượng trong tâm hồn chúng và đặt chướng ngại trước mặt khiến chúng phạm tội. Ta có nên để cho chúng thỉnh vấn Ta không? 4 Vì thế, ngươi hãy bảo, hãy nói với chúng: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Bất cứ kẻ nào thuộc nhà Ít-ra-en dựng các ngẫu tượng trong tâm hồn và đặt chướng ngại trước mặt khiến mình phạm tội, rồi đến gặp ngôn sứ, thì chính Ta, Ðức Chúa, Ta sẽ trả lời cho nó vì vô vàn ngẫu tượng của nó, 5 để lôi kéo nhà Ít-ra-en bằng cách đánh động lòng dạ của nó, lòng dạ đã lìa xa Ta vì các ngẫu tượng của chúng. 6 Bởi thế, ngươi hãy nói với nhà Ít-ra-en: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Các ngươi hãy trở lại, hãy từ bỏ ngẫu tượng của các ngươi, hãy ngoảnh mặt thôi nhìn mọi đồ ghê tởm của các ngươi. 7 Quả thật, bất cứ kẻ nào thuộc nhà Ít-ra-en hoặc một người di cư đang trú ngụ tại Ít-ra-en, lìa xa Ta, dựng các ngẫu tượng trong tâm hồn và đặt chướng ngại trước mặt khiến nó phạm tội, rồi đến thỉnh ý ngôn sứ, thì này chính Ta, Ðức Chúa, Ta sẽ đích thân trả lời cho nó. 8 Ta sẽ quay mặt lại phạt nó, khiến nó nên dấu hiệu và đề tài đàm tiếu, Ta sẽ diệt trừ nó khỏi dân Ta. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa. 9 Còn ngôn sứ, nếu nó để cho mình bị mê hoặc mà nói ra lời nào, thì chính Ta, Ðức Chúa, Ta sẽ để cho ngôn sứ ấy bị mê hoặc. Ta sẽ dang tay trừng phạt nó và diệt trừ nó khỏi dân Ta là Ít-ra-en. 10 Chúng sẽ mang lấy tội lỗi của mình: tội lỗi của kẻ thỉnh ý thế nào, thì tội lỗi của ngôn sứ cũng vậy. 11 Như thế, nhà Ít-ra-en sẽ không còn lìa xa Ta nữa và sẽ không ra ô uế vì tất cả những tội phản bội của chúng. Chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.
Trách nhiệm cá nhân
12 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 13 Hỡi con người, nếu một xứ đắc tội với Ta mà phạm tội bất trung, nếu Ta dang tay trừng phạt xứ ấy, làm cho nó cạn nguồn lương thực và bị đói kém, nếu Ta diệt trừ người cũng như súc vật khỏi xứ, 14 và nếu trong xứ ấy có ba người này là Nô-ê, Ða-ni-ên và Gióp, thì những người ấy sẽ được thoát mạng nhờ sự công chính của mình - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 15 Hoặc nếu Ta để cho thú dữ rảo khắp nơi, khiến xứ ấy phải mất con và trở nên chốn hoang tàn, không một người qua lại, vì nạn thú dữ. 16 Giả như có ba người ấy ở trong xứ, Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng - chúng cũng chẳng cứu nổi con trai con gái mình, chỉ mình chúng được cứu thoát và xứ ấy sẽ trở nên chốn hoang tàn. 17 Hoặc là nếu Ta đem gươm đến phạt xứ ấy và phán: Gươm đao phải rảo qua khắp xứ và Ta sẽ diệt trừ cả người lẫn súc vật khỏi xứ này. 18 Giả như có ba người ấy ở trong xứ, Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng -, chúng cũng chẳng cứu nổi con trai con gái mình, chỉ mình chúng được cứu thoát thôi. 19 Hay là nếu Ta cho ôn dịch đến giết hại xứ ấy hoặc dìm nó trong máu cho hả giận, khiến người và vật phải tiêu vong, 20 dù có Nô-ê, Ða-ni-en và Gióp ở trong xứ, Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng -, chúng cũng chẳng cứu nổi con trai con gái mình, chỉ mình chúng được cứu thoát vì đã sống công minh chính trực.
21 Quả thật, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Dù Ta có cho bốn án phạt khủng khiếp là gươm đao, đói kém, thú dữ và ôn dịch đến trừng phạt Giê-ru-sa-lem, khiến người và vật phải tiêu vong, 22 thì trong thành vẫn còn một số thoát nạn. Những người này đưa được con trai con gái mình đi ra; chúng đi đến với các ngươi. Các ngươi sẽ thấy cách sống cũng như hành vi của chúng. Lúc ấy các ngươi sẽ tự an ủi mình về tai hoạ Ta đã giáng xuống Giê-ru-sa-lem, về tất cả những gì Ta đã giáng xuống để trừng phạt nó. 23 Chúng sẽ an ủi các ngươi, vì các ngươi chứng kiến cách sống cũng như hành vi của chúng. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng: tất cả những gì Ta đã làm ở Giê-ru-sa-lem không phải là vô cớ - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 
CHIA SẺ

Ngôn sứ đã nhìn thấy những ngẫu tượng trong đền thờ Giê-ru-sa-lem (ch.8), nhưng giờ đây ông đã thấy những ngẫu tượng trong những con tim của những người già ở Ba-by-lon (c.3,4,7). Thiên Chúa đã kỷ luật những người này bằng cách đem họ từ Giu-đa tới Ba-by-lon, và Ngài đã đối xử với họ một cách nhân hậu với họ trong cuộc sống ngắn ngủi của họ; tuy vậy, chẳng có gì có thể làm cho họ hoán cải. Họ làm ra vẻ như thánh thiện qua những khám phá của Ê-dê-ki-en, nhưng Thiên Chúa đã thấy lòng họ và nói với tôi tớ Ngài biết sự thật (Dt 4:13).

Cuộc xét xử này không thể tránh được: gươm đao, đói kém, thú dữ và ôn dịch (Kh 6:1-8). Nô-ê đã cứu gia đình của ông (Dt 11:7), Đa-ni-el đã cứu những người bạn của mình (Đn 2), và Gióp đã cầu nguyện cho ba người bạn và đã giải thoát họ (G 42:7-10); những chẳng có lời cầu bầu của ai có thể cứu Giê-ru-sa-lem hay những người ở trong Thành. Sự công chính của một người có thể cứu chính người ấy; nó không thể cứu người khác.

Ấp ủ tội trong lòng sẽ dẫn đến việc phạm tội trong cuộc sống: “Vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy” (Cn 23:7). Một lời cầu nguyện rất hay cho tất cả chúng ta trong Thánh vịnh (139:23-24).

Không ai muốn thất bại, nhưng nếu khao khát sự thành công trở thành động lực chỉ vì sợ thất bại, khao khát đó có thể là những ngẫu tượng trong đời sống chúng ta. Phải chăng khao khát của bạn chỉ đơn giản là để duy trì và tránh khỏi nỗi sợ mình có thể làm một điều gì đó sai lầm ? Hay khao khát của bạn là những hy sinh cụ thể để được lớn lên trong đời sống đức tin ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC