Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 48 - Ê-DÊ-KI-EN

Phân chia xứ sở
1 Ðây là danh sách các chi tộc. Phần của Ðan: ở cực bắc, về phía Khét-lôn, phía Cửa ải Kha-mát và Kha-xa Ê-nan, lãnh thổ của Ða-mát, ở phía bắc, dọc theo Kha-mát, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 2 Phần của A-se: dọc theo biên giới của Ðan, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 3Phần của Náp-ta-li: dọc theo biên giới của A-se, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 4 Phần của Mơ-na-se: dọc theo biên giới của Náp-ta-li, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 5 Phần của Ép-ra-im: dọc theo biên giới của Mơ-na-se, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 6 Phần của Rưu-vên: dọc theo biên giới Ép-ra-im, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 7 Phần của Giu-đa: dọc theo biên giới của Rưu-vên, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 8 Dọc theo biên giới của Giu-đa, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây, các ngươi sẽ trích ra một phần rộng mười hai ngàn năm trăm thước và dài bằng phần của mỗi chi tộc, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. Thánh điện sẽ nằm ở giữa.
9 Các ngươi sẽ trích ra một phần để dâng kính Ðức Chúa: dài mười hai ngàn năm trăm thước và rộng mười ngàn thước. 10 Ðây sẽ là phần trích dâng làm đất thánh dành cho các tư tế: phía bắc dài mười hai ngàn năm trăm thước; phía tây rộng năm ngàn thước; phía đông rộng năm ngàn thước; phía nam dài mười hai ngàn năm trăm thước. Thánh điện của Ðức Chúa sẽ nằm ở giữa. 11 Ðó là phần dành cho các tư tế đã được thánh hiến, thuộc dòng dõi Xa-đốc, những người đảm trách việc phục vụ Ta; chúng đã không lầm lạc vào lúc con cái Ít-ra-en lầm lạc cũng như các thầy Lê-vi lầm lạc. 12 Sẽ thuộc về chúng một phần lấy từ phần trích dâng rất thánh trong xứ, gần lãnh thổ các thầy Lê-vi. 13 Còn thuộc về các thầy Lê-vi một phần tương ứng với lãnh thổ của các tư tế, dài mười hai ngàn năm trăm thước, rộng năm ngàn thước. Tất cả dài mười hai ngàn năm trăm thước, rộng mười ngàn thước. 14 Không được đem đất ấy bán hay đổi chác, không được chuyển nhượng phần đất tuyệt hảo của xứ, vì đó là của thánh dâng kính Ðức Chúa. 15 Phần còn lại rộng hai ngàn năm trăm thước, dài mười hai ngàn năm trăm thước, đó là đất phàm tục, dùng để làm thành, làm nhà ở và làm đồng cỏ. Thành sẽ nằm ở giữa. 16 Ðây là kích thước của thành: phía bắc: hai ngàn hai trăm năm mươi thước; phía nam: hai ngàn hai trăm năm mươi thước; phía đông: hai ngàn hai trăm năm mươi thước; phía tây: hai ngàn hai trăm năm mươi thước. 17 Ðồng cỏ dành cho thành: phía bắc: một trăm hai mươi lăm thước; phía nam: một trăm hai mươi lăm thước; phía đông: một trăm hai mươi lăm thước; phía tây: một trăm hai mươi lăm thước. 18 Phần còn lại có chiều dài chạy dọc theo phần trích dâng thánh: năm ngàn thước về phía đông và năm ngàn thước về phía tây; lợi tức của phần đất này sẽ dùng làm lương thực nuôi những người lao động trong thành. 19 Những người lao động trong thành, thuộc mọi chi tộc Ít-ra-en, sẽ canh tác phần đất này. 20 Toàn bộ phần đất ấy là mười hai ngàn năm trăm thước trên mười hai ngàn năm trăm thước: đó là phần đất vuông; các ngươi sẽ trích ra một phần làm phần trích dâng thánh và phần sở hữu của thành. 21 Phần còn lại thuộc về ông hoàng thì ở hai bên phần trích dâng thánh và phần sở hữu của thành: từ cạnh phía đông của phần trích dâng - dài mười hai ngàn năm trăm thước - cho đến ranh giới phía đông; từ cạnh phía tây của phần trích dâng - dài mười hai ngàn năm trăm thước - cho đến ranh giới phía tây. Ðó là phần của ông hoàng tương ứng với những phần khác. Phần trích dâng thánh và thánh điện của Ðền Thờ sẽ nằm ở giữa phần đất ấy. 22 Như thế, phần của ông hoàng sẽ nằm ở giữa lãnh thổ Giu-đa và lãnh thổ Ben-gia-min. Còn phần sở hữu của các thầy Lê-vi và phần sở hữu của thành thì nằm giữa hai phần của ông hoàng.
23 Ðây là các chi tộc còn lại: phần của Ben-gia-min: từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 24 Phần của Si-mê-ôn: dọc theo biên giới của Ben-gia-min, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 25 Phần của Ít-xa-kha: dọc theo biên giới của Si-mê-ôn, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 26 Phần của Dơ-vu-lun: dọc theo biên giới của Ít-xa-kha, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 27 Phần của Gát: dọc theo biên giới của Dơ-vu-lun, từ ranh giới phía đông sang ranh giới phía tây. 28 Còn biên giới phía nam của Gát, về mạn nam: biên giới này sẽ chạy từ Ta-ma cho tới dòng nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, dọc theo con sông, đến tận Biển Lớn. 29 Ðó là xứ các ngươi sẽ bắt thăm để chia làm phần gia nghiệp cho các chi tộc Ít-ra-en; đó sẽ là phần của chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. 
Các cổng thành Giê-ru-sa-lem
30 Còn đây là các lối ra của thành. Cạnh phía bắc: hai ngàn hai trăm năm mươi thước. 31 Các cổng thành sẽ mang tên các chi tộc Ít-ra-en. Ba cổng ở phía bắc: một cổng mang tên Rưu-vên; một cổng mang tên Giu-đa; một cổng mang tên Lê-vi. 32 Phía đông, hai ngàn hai trăm năm mươi thước và ba cổng: một cổng mang tên Giu-se; một cổng mang tên Ben-gia-min; một cổng mang tên Ðan. 33 Phía nam, hai ngàn hai trăm năm mươi thước và ba cổng: một cổng mang tên Si-mê-ôn; một cổng mang tên Ít-xa-kha; một cổng mang tên Dơ-vu-lun. 34 Phía tây, hai ngàn hai trăm năm mươi thước và ba cổng: một cổng mang tên Gát; một cổng mang tên A-se; một cổng mang tên Náp-ta-li. 35 Chu vi là chín ngàn thước.
Và từ nay trở đi, tên của thành sẽ là: "Ðức Chúa-ngự-ở-đó." 
CHIA SẺ

Sự khác biệt điều quan trọng về vùng đất không phải là dòng sông hay các biên giới nhưng là sự hiện diện vinh quan của Thiên Chúa. Tên mới của thành Giê-ru-sa-lem sẽ là “Đức Chúa ngự ở đó!” Đức Chúa đã rời khỏi Giê-ru-sa-lem bởi vì những tội lỗi của dân, nhưng Ngài sẽ trở về ngự giữa họ và chúc lành cho họ. Khi chúng ta khiếp đảm về cách thức những gì đang xảy ra trên mặt đất, hãy ngước mắt lên trời và suy niệm đoạn sách Khải Huyền 21:1-8.

Chỉ nghĩ về điều đó: chúng ta sẽ sống mãi mãi ở nơi Thiên Chúa hiện diện! Bạn có tìm kiếm bằng niềm tin về thành thánh tương lai đó không (Dt 11:13-16) ?

Sách Ê-dê-ki-en kết thúc với câu 35 nói cho chúng ta biết rằng phúc lành lớn nhất của chúng ta đó là luôn có được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta cần khám phá được sự hiện diện đó trong những biến cố xảy đến trong cuộc sống hằng ngày, cũng như những gì đang xảy ra xung quanh ta. Điều quan trọng là bạn có thỏa mãn với những gì mà bạn đã có kinh nghiệm về Ngài, hay bạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm: tìm kiếm sự hiện diện của Ngài; tìm kiếm để tôn kính sự hiện diện đó; tìm kiếm để có thể ôm lấy sự hiện diện của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC