Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 6 - ĐA-NI-EN

1 Sau đó, ông Ða-ri-ô, người Mê-đi, lên ngôi vua năm sáu mươi hai tuổi. 
6. Ông Ða-Ni-En Trong Hầm Sư Tử 
Lòng ganh tị của các thống đốc
2 Vua Ða-ri-ô quyết định đặt trên vương quốc của ông một trăm hai mươi thống đốc, để họ cai trị toàn vương quốc 3 dưới quyền ba tể tướng trong đó có ông Ða-ni-en. Họ phải phúc trình mọi việc cho ba vị này, để nhà vua khỏi bị thiệt hại. 4 Ông Ða-ni-en này vượt hẳn các tể tướng và thống đốc, nhờ có một thần khí siêu phàm, nên vua có ý định đặt ông đứng đầu cả vương quốc. 5 Do đó, các tể tướng và thống đốc cố tìm cách bắt lỗi ông Ða-ni-en về việc triều chính. Nhưng họ đã không thể tìm được một cớ hay một thiếu sót nào để bắt lỗi, vì ông Ða-ni-en vốn là người trung tín; họ đã không tìm được điều gì sơ suất hay thiếu sót nơi ông. 6 Vì thế, những người ấy mới nói với nhau: "Chúng ta sẽ chẳng tìm được một cớ nào để bắt lỗi tên Ða-ni-en này đâu, trừ phi tìm lý do tôn giáo để hại y." 7 Bấy giờ các tể tướng và thống đốc ấy kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng: "Ðức vua Ða-ri-ô, vạn vạn tuế! 8 Tất cả các vị tể tướng của vương quốc, các thủ lãnh, thống đốc, cận thần và tổng trấn đều nhất trí thảo ra sắc chỉ và xin đức vua phê chuẩn lệnh cấm sau đây: Trong ba mươi ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. 9 Bấy giờ, tâu đức vua, xin ngài hạ lệnh cấm và châu phê văn kiện, để chiếu theo luật không thể huỷ bỏ của dân Mê-đi và Ba-tư, lệnh cấm này trở nên bất di bất dịch." 10 Do đó, vua Ða-ri-ô đã châu phê văn kiện và lệnh cấm. 
Ông Ða-ni-en cầu nguyện
11 Khi biết là văn kiện đã được châu phê, ông Ða-ni-en về nhà. Cửa sổ phòng trên nhà ông quay về hướng Giê-ru-sa-lem. Mỗi ngày ba lần, ông quỳ gối, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa của ông, y như ông đã làm từ trước đến nay. 12 Bấy giờ những người ấy đổ xô lại và bắt gặp ông Ða-ni-en đang cầu nguyện và thống thiết nài van Thiên Chúa của ông. 13 Rồi họ tới yết kiến vua và nhắc đến lệnh cấm của vua: "Ðức vua đã chẳng châu phê lệnh cấm đó sao? Theo lệnh cấm này, trong ba mươi ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử." Vua đáp lại rằng: "Ðúng vậy, chiếu theo luật không thể huỷ bỏ của dân Mê-đi và Ba-tư thì đúng như vậy." 14 Bấy giờ họ thưa với vua rằng: "Tâu đức vua, trong đám dân Giu-đa lưu đày, có tên Ða-ni-en không đếm xỉa gì tới đức vua cũng như tới giới lệnh đức vua đã châu phê. Ngày nào y cũng cầu nguyện đến ba lần." 15 Nghe lời ấy, vua rất đau lòng và để tâm tìm cách cứu ông Ða-ni-en. Vua cố sức giải cứu ông Ða-ni-en mãi cho đến lúc mặt trời lặn. 16 Bấy giờ những người kia lại kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng: "Tâu đức vua, xin đức vua biết cho rằng theo luật của dân Mê-đi và dân Ba-tư, thì mọi giới lệnh và sắc chỉ nhà vua đã ban đều bất di bất dịch." 
Ông Ða-ni-en bị quăng vào hầm sư tử
17 Bấy giờ vua đành hạ lệnh, và người ta đưa ông Ða-ni-en đi quăng vào hầm sư tử. Vua lên tiếng nói với ông Ða-ni-en: "Vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ cứu ngươi!" 18 Người ta đem một phiến đá tới đặt trên miệng hầm. Vua lấy ấn của mình và ấn của các đại thần niêm phiến đá lại để không còn thay đổi gì được nữa về vụ ông Ða-ni-en. 19 Rồi vua về cung, suốt đêm không ăn không uống, cũng chẳng cho các cung phi vào hầu. Vua không tài nào chợp mắt được. 20 Sáng sớm tinh sương, vua đã trỗi dậy, vội vã đi ra hầm sư tử. 21 Vừa tới gần, vua cất giọng đau đớn gọi vọng xuống ông Ða-ni-en. Vua lên tiếng nói với ông rằng: "Hỡi Ða-ni-en, người tôi tớ của Thần hằng sống, vị Thần mà ngươi bền lòng phụng sự, có cứu được ngươi thoát hàm sư tử không?" 22 Bấy giờ ông Ða-ni-en đáp lại: "Hoàng thượng, vạn vạn tuế! 23 Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến khoá hàm sư tử khiến chúng không hại được thần, bởi vì trước mặt Người, thần đã được nhìn nhận là vô tội, và, tâu đức vua, ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì ác." 24 Lúc ấy, vua rất vui mừng, truyền kéo ông Ða-ni-en lên khỏi hầm. Và ông được kéo lên, không một vết thương trên mình, bởi vì ông đã tin cậy vào Thiên Chúa của ông. 25 Vua liền truyền điệu những người kia đến, họ là những kẻ đã vu khống cho ông Ða-ni-en; rồi vua ra lệnh quăng họ cùng với vợ con vào hầm sư tử. Những người này chưa đụng tới nền hầm, thì sư tử đã vồ lấy chúng mà nghiền nát xương. 
Lời tuyên xưng đức tin của vua Ða-ri-ô
26 Bấy giờ vua Ða-ri-ô viết cho tất cả những người thuộc các dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ trên khắp cõi đất: "Chúc các ngươi vạn sự bình an! 27 Ðây là lệnh ta truyền: trên toàn lãnh thổ vương quốc ta, mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của Ða-ni-en:
bởi vì Người là vị Thần hằng sống và tồn tại muôn đời;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong,
quyền thống trị của Người vô cùng vô tận.
28 Người giải thoát, giữ gìn,
Người làm những dấu lạ điềm thiêng trên trời cùng dưới đất.
Người đã giải cứu Ða-ni-en khỏi móng vuốt sư tử."
29 Còn ông Ða-ni-en thì thành công rực rỡ dưới triều vua Ða-ri-ô cũng như dưới triều vua Ky-rô, người Ba-tư. 
CHIA SẺ

Đa-ni-en đã đối diện với ba cơn thử thách, và Đức Chúa đã ban cho ông chiến thắng.

Khủng hoảng về công việc (c.1-5). Khi những viên quan khác đã nghe rằng Đa-ni-en có thể được thăng chức, họ đã ghen tỵ và muốn tống khứ ông đi. Trong thế giới của những người không tin, họ không muốn trao trách nhiệm cho một người có niềm tin, cho dù người đó tài năng và làm việc hiệu quả. Ánh sáng luôn luôn cho thấy những gì đang xảy ra trong bóng tối (Ep 5:8-13).

Khủng hoảng về cầu nguyện (c.6-17). Những viên quan đã dối trá khi họ sử dụng từ tất cả, vì điều đó cho nhà vua tưởng rằng Đa-ni-en đã đồng ý với họ. Nhưng không quy luật hay sự đe dọa nào có thể làm cho Đa-ni-en bỏ giờ cầu nguyện. Phải chăng cầu nguyện đối với bạn là vấn đề sống chết? Đối với Đa-ni-en đúng là như vậy !

Khủng hoảng niềm tin (c.18-28). Thiên Chúa đã để cho Đa-ni-en thoát khỏi cái hang; Ngài bảo vệ ông khi ông ở trong hang. Tại sao ? Bởi vì Đa-ni-en có niềm tin và Ngài (c.23; Dt 11:33) và trung thành với Đức Chúa (Tv 18:17-24). Có lẽ Đa-ni-en đã suy niệm Tv 37:1-15 và Cn 11:8.

Khi những con sư tử sắp sửa tấn công bạn, hãy tin thác nơi Thiên Chúa và công bố những lời hứa của Ngài. Nhưng hầu hết chúng ta không tin thác vào Thiên Chúa như Đa-ni-en đã làm. Chúng ta thường kinh hãi bởi những gì chúng ta thấy nơi chính mình. Niềm tin của chúng ta ở nơi Thiên Chúa quá yếu. Vì thế, làm thế nào để bạn có được niềm tin như Đa-ni-en? Làm thế nào để bạn đối mặt với đàn sư tử đói mồi và vẫn tín thác nơi Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC