Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 1 - A-MỐT

Tựa Ðề 
1 Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa, và Gia-róp-am - con vua Giô-át - làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất. 
Khai Ðề 
2 Ông nói: Từ Xi-on, Ðức Chúa gầm lên,
và từ Giê-ru-sa-lem, Người lên tiếng;
đồng cỏ của mục tử nhuốm màu tang tóc,
đỉnh núi Các-men nay đã héo tàn. 
I. Án Phạt Các Nước Láng Giềng Và Án Phát Chính Ít-Ra-En 
Ða-mát
3 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Ða-mát đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã dùng bừa sắt cày nát Ga-la-át,
4 Ta sẽ phóng hoả vào nhà Kha-da-ên
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài của Ben Ha-đát.
5 Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Ða-mát,
Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Bích-át A-ven
và người cầm phủ việt khỏi Bết E-đen.
Dân A-ram sẽ bị đày đến xứ Kia - Ðức Chúa phán như vậy. 
Ga-da và Phi-li-tinh
6 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Ga-da đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã đưa cả đoàn người đi đày để nộp vào tay Ê-đôm,
7 Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Ga-da,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.
8 Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Át-đốt,
và người cầm phủ việt khỏi Át-cơ-lôn;
Ta sẽ trở tay đánh Éc-rôn,
và tàn quân Phi-li-tinh sẽ bị tiêu diệt
- Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như vậy. 
Tia và Phê-ni-xi
9 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Tia đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã nộp cho Ê-đôm cả đoàn người đi đày,
và không nhớ đến lời giao kết với các nước anh em,
10 nên Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Tia,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó. 
Ê-đôm
11 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Ê-đôm đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì nó đã cầm gươm truy kích anh em,
bóp nghẹt lòng thương xót;
vì nó còn nuôi hoài cơn giận, và giữ mãi mối hận thù,
12 nên Ta sẽ phóng hoả vào Tê-man,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Bót-ra. 
Am-mon
13 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Am-mon đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã mổ bụng đàn bà có thai ở Ga-la-át để mở rộng bờ cõi,
14 Ta sẽ phun lửa lên tường thành Ráp-ba,
và lửa sẽ thiêu rụi các đền đài ở đó,
giữa tiếng thét gào của một ngày xung trận,
giữa cơn cuồng phong của một ngày dông tố.
15 Vua của chúng sẽ phải đi đày,
cả vua lẫn quan cùng một lúc - Ðức Chúa phán như vậy. 
CHIA SẺ

A-mốt tố giác tội của sáu quốc gia dân ngoại (tố giác Mô-áp ở chương 2:1-3) trước khi ông công bố cuộc xét xử trên đất Giu-đa (2:4-5) và Ít-ra-en (2:6-16).

Át-sua sắp đến gõ cửa tất cả mọi người trong vùng đó. Cuối tùng, tất cả đều sụp đổ trước Át-sua ngoại trừ vùng thung thủng thành Giê-ru-sa-lem. A-mốt nói tiên tri chống lại tất cả các nước này (cả Ít-ra-en và Giu-đa) vì những việc làm xấu xa của họ. Những người dân ngoại đã phạm tội chống lại những người đồng loại của mình. A-mốt đã kết án sự tàn bạo, nô lệ, trả thù, sát nhân, và trộm cắp của họ. Các nước dường như đã trốn thoát với tội của mình, nhưng cuối cùng Thiên Chúa bắt kịp họ. Ngài chịu đựng, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bằng.

Sự phán xét của ngài về những người khác có phải là một lời cảnh báo đối với bạn chăng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC