Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 9 - ĐA-NI-EN

3. Lời Tiên Tri Về Bảy Mươi Tuần 
Lời kinh của ông Ða-ni-en
1 Năm thứ nhất đời vua Ða-ri-ô, con ông A-suê-rô, thuộc dòng giống Mê-đi, cai trị nước Can-đê, 2 năm thứ nhất triều vua này, tôi, Ða-ni-en, tôi đọc Sách Thánh để tìm hiểu ý nghĩa con số những năm phải trôi qua trước khi mãn thời kỳ Giê-ru-sa-lem phải chịu cảnh điêu tàn, tức là bảy mươi năm, theo lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 3 Tôi ăn chay, mặc áo vải thô và rắc tro lên đầu rồi ngẩng mặt lên Chúa Thượng là Thiên Chúa, để dâng lời khẩn nguyện nài van. 4 Tôi đã cầu xin Ðức Chúa là Thiên Chúa của tôi, đã thú nhận và thưa Người rằng:
5 chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. 6 Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. 7 Lạy Chúa Thượng, Chúa là Ðấng Công Chính; còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay - chúng con là những người Giu-đa, cư dân thành Giê-ru-sa-lem và toàn thể Ít-ra-en, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. 8 Lạy Ðức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. 9 Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. 10 Chúng con đã không nghe tiếng của Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ. 11 Toàn thể Ít-ra-en đã vi phạm Lề Luật của Ngài và đã rời xa không chịu nghe tiếng Ngài. Bấy giờ lời nguyền rủa và lời thề ghi trong luật Mô-sê, tôi trung của Thiên Chúa, đã trút xuống chúng con vì chúng con đã đắc tội với Ngài. 12 Ngài thực hiện những lời Ngài đã răn đe chúng con và những thủ lãnh cai trị chúng con, khi giáng xuống chúng con tại Giê-ru-sa-lem một đại hoạ chưa hề xảy ra dưới gầm trời. 13 Tất cả những tai hoạ này đã giáng xuống chúng con đúng như đã chép trong Luật Mô-sê. Thế mà chúng con vẫn không chịu lìa bỏ lỗi lầm để trở lại và chú tâm suy niệm về lòng thành tín của Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng con, hầu làm cho nét mặt của Ngài dịu lại. 14 Ðức Chúa đã tỉnh thức trông chừng, đã giáng tai hoạ xuống trên chúng con, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng con, là Ðấng công minh chính trực trong mọi việc Ngài làm, và chúng con đã không nghe tiếng Ngài. 15 Giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ðấng đã dùng cánh tay mạnh mẽ đem dân Ngài ra khỏi xứ Ai-cập và đã làm cho danh Ngài lừng lẫy như ngày nay, chúng con đã phạm tội, chúng con đã làm điều gian ác. 16 Lạy Chúa, chiếu theo mọi hành động chính trực của Ngài, xin nguôi cơn giận, xin ngừng cơn thịnh nộ đối với Giê-ru-sa-lem là thành đô, là núi thánh của Ngài, bởi vì tội của chúng con và lỗi của cha ông chúng con đã khiến Giê-ru-sa-lem và dân Ngài trở thành mối sỉ nhục đối với hết mọi kẻ sống chung quanh chúng con. 17 Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con, xin nghe lời tôi tớ Ngài khẩn nguyện nài van. Lạy Chúa, vì danh Ngài, xin toả ánh Tôn Nhan trên thánh điện của Ngài đang phải tan hoang. 18 Lạy Thiên Chúa của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành đô đã được thánh hiến cho Ngài. Chúng con không dựa vào những hành động chính trực của chúng con, nhưng dựa vào lượng hải hà của Ngài mà dâng lời khẩn nguyện lên trước Tôn Nhan. 19 Lạy Chúa, xin khấng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin đoái thương! Vì danh Ngài, xin ra tay và đừng trì hoãn, lạy Thiên Chúa của con, bởi vì thành và dân của Ngài đã được thánh hiến cho Ngài." 
Thiên sứ Gáp-ri-en cắt nghĩa lời tiên tri
20 Bấy giờ tôi đang nói, đang cầu nguyện và thú nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi của Ít-ra-en, dân tôi, đang giãi bày trước nhan Ðức Chúa là Thiên Chúa của tôi, lời khẩn nguyện cho núi thánh của Người. 21 Tôi còn đang dâng lời cầu nguyện, thì Gáp-ri-en, nhân vật tôi đã thấy trong thị kiến ban đầu, bay sà xuống sát bên tôi vào lúc dâng hiến lễ ban chiều. 22 Ngài đến ngỏ lời với tôi và nói: "Này Ða-ni-en, nay ta đi ra để giúp ngươi được am tường. 23 Khi ngươi vừa bắt đầu khẩn nguyện, thì lời đã ban ra và ta đến đây để loan báo, vì ngươi là người được quý mến. Hãy thấu triệt lời ấy, hãy am hiểu thị kiến:
24 Bảy mươi tuần đã được ấn định
cho dân và thành thánh của ngươi,
để chấm dứt gian tà, xoá sạch tội ác, đền xong lỗi lầm,
để đem lại sự công chính vĩnh cửu,
để thị kiến và lời ngôn sứ được ứng nghiệm,
và để xức dầu Nơi Cực Thánh.
25 Vậy ngươi hãy biết và hiểu: từ khi lời được ban ra
nhằm xây dựng lại Giê-ru-sa-lem
cho tới khi vị thủ lãnh được xức dầu xuất hiện, thì có bảy tuần.
Trong sáu mươi hai tuần, phố xá và thành luỹ sẽ được tái thiết,
nhưng được tái thiết trong thời buổi cùng quẫn.
26 Sau sáu mươi hai tuần, một vị được xức dầu sẽ bị thủ tiêu;
vị ấy sẽ không có. ..
Thành đô và thánh điện
sẽ bị dân của một thủ lãnh đến phá tan.
Nhưng thủ lãnh này sẽ bị cuốn đi mất.
Cho đến cùng, sẽ diễn ra
chiến tranh và những cảnh tàn phá đã được quyết định.
27 Nội một tuần, nó sẽ củng cố minh ước với số người đông đảo.
Trong nửa tuần, nó bắt phải ngưng hy lễ và hiến lễ,
nó đặt bên cánh Ðền Thờ đồ ghê tởm khốc hại
cho đến khi lệnh tiêu huỷ đã được quyết định
giáng xuống kẻ tàn phá." 
CHIA SẺ

Sự nhận thức (c.1-2). Mặc dù ông có những thị kiến từ Thiên Chúa và có thể giải thích những giấc mơ, Đa-ni-en vẫn đọc Kinh Thánh và tìm kiếm để có thể hiểu được Kinh Thánh. Trong khi suy niệm về Giê-rê-mi-a 25, ông đã hiểu rằng cuộc lưu đày bảy mươi năm của người Do thái đã gần kết thúc. Không phải tất cả những biến cố trên thế giới có ý nghĩa tiên tri, nhưng dân Chúa nên giữ sự tỉnh thức.

Cầu bầu (c.3-19). Lời Chúa và cầu nguyện đi với nhau (Cv 6:4), khi cầu nguyện và chay tịnh (Cv 13:3). So sánh lời cầu nguyện này với lời cầu nguyện trong Nơ-khe-mi-a 9 và Ét-ra 9. Đa-ni-en đã nhấn mạnh đến tội lỗi của chính ông cũng như dân ông và sự công chính của Thiên Chúa, và ông đã cầu xin sự tha thứ của Ngài. Lưu ý rằng ông đã đặc biệt cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem. Phải chăng ông đã đọc Gr 29:10-14 và 30:10-24?

Hướng dẫn (c.20-27). Thiên Chúa đã ban cho Đa-ni-en một tóm lược lịch sử người Do thái. Giê-ru-sa-lem đã có thể tái dựng và đền thờ được phục hồi. Đấng Mê-si-a có thể đến và chết. Một ông hoàng xấu có thể phá vỡ giao ước với người Do thái và gây ra sự sầu khổ. Nhưng Thiên Chúa sẽ chiến thắng khải hoàn, và Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một thành thánh đích thực. Con người có tự do để làm những quyết định và thậm chí nổi loạn chống lại Thiên Chúa nếu họ muốn, nhưng Ngài sẽ hoàn tất những mục đích của Ngài trong thế giới. Với niềm tin, bạn có thể cầu nguyện, “nước Cha trị đến !”

Trong chương này, chúng ta thấy Đa-ni-en đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa trong lức ông đang bị lưu đày. Cách thức cầu nguyện của bạn có gì giống và khác với Đa-ni-en ? Bạn học được điều gì từ cách cầu nguyện của Đa-ni-en ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC