Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 2 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Ðức Giê-su Hài Nhi

 

(1) Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, (2) và hỏi: "Ðức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."(3) Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. (4) Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. (5) Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:
(6) Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa,
ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa,
vì ngươi là nơi
vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta
sẽ ra đời".
(7) Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. (8) Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." (9) Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. (10) Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. (11) Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. (12) Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Ðức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết
(13) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" (14) Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. (15) Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ:
Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
(16) Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. (17) Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia:
(18) Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ:
tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình
và không chịu để cho người ta an ủi,
vì chúng không còn nữa.
Từ Ai-cập về đất Ít-ra-en
(19) Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Aicập, (20) báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi." (21) Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen. (22) Nhưng vì nghe biết Áckhêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giuđê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê, (23) và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng:
Người sẽ được gọi là người Nadarét.
CHIA SẺ

Đâu là những phản ứng đối với việc Đức Giê-su sinh ra? 

Thụ tạo đáp trả bằng việc đặt phép lạ vì sao trên bầu trời để nói với thế giới một vị Vua đã được sinh ra (Dân số. 24:17).

Dân ngoại đã đáp trả bằng việc thờ lạy Ngài và mang đến dâng cho Ngài những món quà. Mátthêu ngay từ rất sớm trong sách của mình đã cho thấy Đức Giêsu đến để cứu dân Ngoại cũng như những người Do thái. Những nhà hiền triết là những chiêm tinh-khoa học gia, họ nghiên cứu bầu trời. Những vì sao đã dẫn họ đến với Kinh Thánh, và Kinh Thánh dẫn họ đến với Đấng Cứu Độ. (TV 19). Thiên Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách chúng ta có thể hiểu được.

Hêrôđê phản ứng với sự sợ hãi. Ông đã không muốn có một vị vua mới đe dọa vương triều của mình. 

Các thượng tế và những luật sĩ đã cho biết những thông tin chính xác nhưng đáp trả thì sai lệch. Họ cách Đấng Messia chỉ có 5 dặm (8km), nhưng họ từ chối đi gặp Ngài! 

Liệu có ích lợi gì không khi chúng ta hiểu điều Kinh Thánh báo trước nhưng lại chẳng có gì khác biệt trong cuộc sống của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC