Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 4 - DA-CA-RI-A

 Thị kiến thứ năm: chân đèn và những cây ô-liu
1 Vị thần sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như đánh thức một người đang ngủ. 2 Vị ấy nói với tôi: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một trụ đèn toàn bằng vàng, trên đầu có một phao dầu. Trụ ấy có bảy ngọn đèn và trên các ngọn đèn ở đầu trụ có bảy tim đèn. 3 Bên cạnh trụ đèn, có hai cây ô-liu, một ở bên phải phao dầu và một ở bên trái." 4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: "Thưa ngài, những cái đó có nghĩa là gì?" 5 Thần sứ đã nói với tôi lên tiếng trả lời: "Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao?" Tôi thưa: "Không, thưa ngài." 6a Vị ấy lại nói với tôi: 10b "Bảy ngọn đèn kia là bảy con mắt của Ðức Chúa, đang rảo khắp cõi đất." 11 Bấy giờ tôi lên tiếng hỏi vị ấy: "Thưa ngài, hai cây ô-liu ở bên phải bên trái trụ đèn ấy có nghĩa là gì?" 12 Một lần nữa tôi lại lên tiếng hỏi vị ấy: "Thưa ngài, hai cành ô-liu ở bên hai ống thông dầu bằng vàng, tuôn xuống dầu vàng óng ánh có nghĩa là gì?" 13 Vị ấy trả lời tôi rằng: "Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ ấy nghĩa là gì sao?" Tôi thưa: "Không, thưa ngài." 14 Vị ấy bảo: "Ðó là hai người được xức dầu đứng phục vụ bên Chúa Tể toàn cõi đất." 
Ba lời nói liên quan đến ông Dơ-rúp-ba-ven
6b Ðây là lời của Ðức Chúa liên quan đến ông Dơ-rúp-ba-ven: Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc Ta giao phó, nhưng là nhờ thần khí của Ta, Ðức Chúa các đạo binh phán.
7 Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt Dơ-rúp-ba-ven, ngươi hãy trở nên đồng bằng. Nó sẽ lấy ra viên đá chóp đỉnh giữa tiếng reo hò: "Ðẹp! Ðẹp quá!"
8 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 9 Chính tay Dơ-rúp-ba-ven đã đặt nền móng cho Ðền Thờ này và cũng chính tay nó sẽ hoàn tất. Và các người sẽ nhận biết rằng Ðức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người. 10 Vậy ai dám khinh thường bước khởi đầu khiêm tốn của công việc này? Người ta sẽ hân hoan khi nhìn thấy viên đá được tuyển lựa trong tay Dơ-rúp-ba-ven.
CHIA SẺ
Da-ca-ri-a thi hành thừa tác vụ với những người khiếp nhược đang cố gắng để hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Nếu bạn thấy bản thân mình sắp bỏ cuộc, hãy quan sát những bảo chứng Thiên Chúa ban cho những người làm công cho Ngài.

Thiên Chúa ban sức mạnh (c.1-6, 11-14). Dầu là biểu tượng của Thần Khí Thiên Chúa, và chỉ Ngài mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh để hoàn tất công việc của Ngài. Phải chăng bạn dựa vào Ngài hay dựa vào sức riêng và chuyên môn của bạn? Hãy suy niệm thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô 3:20-21.

Thiên Chúa dời bỏ đi những cản trở (c.7). Thái độ không tin biến những ngọn đồi thành núi, nhưng niềm tin vào Thiên Chúa biến những ngọn núi thành đồng bằng ! Những người lãnh đạo đối diện với tất cả những loại cản trở, nhưng Thiên Chúa sẽ mở ra cách cho họ (x.Is 41:15; Mt 17:20).

Thiên Chúa vui với nhưng công việc của chúng ta (c.10). Đối với con người, dự án đền thờ chỉ là một điều nhỏ (Kg 2:3); nhưng đối với Thiên Chúa, đó là nguồn của niềm vui. Hãy làm công việc của bạn là để làm hài lòng Thiên Chúa và hãy để Ngài là người phán xét cuối cùng (1Cr 4:5).

Đâu là những bảo chứng bạn đang cần trong lúc này, vì sao ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC