Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 6 - DA-CA-RI-A

 Thị kiến thứ tám: chiến xa
1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến: Ðây, có bốn chiến xa từ giữa hai quả núi tiến ra; những quả núi ấy là những quả núi đồng. 2 Xe thứ nhất thắng ngựa hung, xe thứ hai ngựa ô, 3 xe thứ ba ngựa bạch và xe thứ tư ngựa đốm hùng mạnh. 4 Tôi cất tiếng thưa với vị thần sứ đã nói với tôi: "Thưa ngài, những cái đó là gì vậy?" 5 Thần sứ lên tiếng trả lời: "Ðó là bốn luồng gió trời tiến đi sau khi đã trình diện Chúa Tể toàn cõi đất. 6 Xe thắng ngựa ô tiến về đất bắc, ngựa bạch tiến theo sau; ngựa đốm tiến về đất nam." 7 Chúng tiến đi hùng mạnh và mong mỏi rảo khắp cõi đất. Bấy giờ Người phán: "Hãy rảo khắp cõi đất." Và chúng rảo khắp cõi đất. 8Người gọi tôi và bảo: "Hãy nhìn những con đang tiến về đất bắc! Chúng sẽ làm cho Thần Khí Ta được nghỉ ngơi ở đất ấy." 
Ðội triều thiên cho ông Giê-su-a
9 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 10 Hãy nhận quà tặng của những người lưu đày, của nhà Khen-đai, nhà Tô-vi-gia và nhà Giơ-đa-gia. Ngay ngày hôm nay, chính ngươi sẽ đi tới nhà Giô-si-a, con của Xơ-phan-gia, vừa từ Ba-by-lon trở về. 11 Ngươi hãy lấy vàng bạc làm một vương miện, rồi đội lên đầu Giê-su-a, con của thượng tế Giơ-hô-xa-đắc. 12 Ngươi hãy nói với nó rằng: Ðức Chúa các đạo binh phán thế này. Ðây, một người mệnh danh là "chồi non"; từ nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi. Nó sẽ xây Thánh Ðiện của Ðức Chúa. 13 Chính nó sẽ xây Thánh Ðiện của Ðức Chúa. Chính nó sẽ mặc lấy oai phong. Nó sẽ ngự trị trên ngai và nắm quyền thống trị. Sẽ có một tư tế ngồi trên một ngai khác. Cả hai sẽ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. 14 Còn vương miện thì sẽ được dùng làm kỷ vật để tưởng nhớ Khê-lem, Tô-vi-gia, Giơ-đa-gia và Khen con của Xơ-phan-gia, trong Thánh Ðiện của Ðức Chúa. 15 Bấy giờ, những người ở xa sẽ đến xây Thánh Ðiện của Ðức Chúa. Và các người sẽ nhận biết rằng Ðức Chúa các đạo binh đã sai tôi đến với các người. Sẽ xảy ra như thế nếu các người thực sự vâng nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của các người."
CHIA SẺ

Kẻ xấu đã bị làm chủ (c.1-8). Thị kiến này song song với Da-ca-ri-a 1:7-11 và nhắc chúng ta những tôi tớ thần linh của Thiên Chúa bảo vệ hành tinh này. Những người Do thái thường bị tấn công từ phía phương bắc, nhưng Thiên Chúa đã giữ yên những quốc gia này nhờ đó mà số sót có thể xây dựng đền thờ.

Những kẻ xấu đã bị chinh phục (c.9-15). Ba người Do thái từ Ba-by-lon đã đến Giê-ru-sa-lem với vàng bạc dùng cho đền thờ. Nhưng Thiên Chúa đã nói với Da-ca-ri-a rằng hãy làm một cái vương niệm và đặt lên Giê-su-a mà tôn ông làm vua-tư tế! Không có tư tế nào trước đó được phong làm vua, và không có vua nào được phép để phục vụ như là một tư tế (2Sbn 26:16-21). Tất cả những điều này đều là biểu tượng của Đức Mê-si-a sắp đến, Ngài là Vua-Tư Tế, Đấng cai trị Đền Thờ vinh quang trong tương lai (Ed 40tt). Giống như ba người đã mang những quà tặng từ nơi phương xa, cũng vậy các dân ngoại cũng sẽ mang những tặng phẩm để giúp xây đền thờ trong tương lai (Is 60:4-7).

Như Khác-gai đã khích lệ dân chúng trong những công việc hằng ngày, Da-ca-ri-a đã thúc đẩy họ sống “hướng về tương lai” và làm việc bởi vì họ là một phần tương lai vinh quang của Thiên Chúa. Một niềm hy vọng được chúc lành là động lức lớn lao để sống trung thành và phục vụ (Tt 2:11-15). Đó có phải là định hướng và cách sống của bạn trong hiện tại ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC