Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 1 - Tin Mừng theo Thánh Gioan

 I. Lời Tựa 
(1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
(2) Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
(3) Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
(4) Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
(5) Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
(6) Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gioan.
(7) Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
(8) Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
(9) Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
(10) Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
(11) Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
(12) Còn những ai đón nhận,
tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
(13) Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
(14) Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
(15) Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố:
"Ðây là Ðấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."
(16) Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
(17) Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Ðức Giêsu Kitô mà có.
(18) Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ;
nhưng Con Một là Thiên Chúa
và là Ðấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. 
II. Sứ Vụ Của Ðức Giêsu
1. Loan Báo Nhiệm Cục Mới
A. Tuần Lễ Khai Mạc 
Lời chứng của ông Gioan
(19) Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Dothái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" (20) Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". (21) Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." (22) Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" (23) Ông nói:
Tôi là tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy sửa đường cho thẳng để Ðức Chúa đi,
như ngôn sứ I-sai-a đã nói. (24) Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. (25) Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Ðấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?" (26) Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. (27) Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." (28) Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.
(29) Hôm sau, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. (30) Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng:
Có người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi,
vì có trước tôi.
(31) Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ítraen, tôi đến làm phép rửa trong nước." (32) Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. (33) Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần". (34) Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn".
Các môn đệ đầu tiên
(35) Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. (36) Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". (37) Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. (38) Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" (39) Người bảo họ: "Ðến mà xem". Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.

(40) Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu. (41) Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia" (nghĩa là Ðấng Kitô). (42) Rồi ông dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" (tức là Phêrô).
(43) Hôm sau, Ðức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: "Anh hãy theo tôi". (44) Ông Philípphê là người Bétxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô.
(45) Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: "Ðấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét". (46) Ông Nathanaen liền bảo: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Philípphê trả lời: "Cứ đến mà xem!" (47)Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Ðây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối". (48) Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?" Ðức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi". (49) Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!" (50) Ðức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa". (51) Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người".

DẪN NHẬP
 Gioan có hai mục tiêu trong đầu khi ông đã viết Tin Mừng của mình: để chứng minh rằng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, và để mời gọi nhân loại tin vào Ngài và được cứu (20:30–31). Bằng chứng về thần tính của Đức Giêsu Kitô là ba chiều kích: (1) những phép lạ Người thực hiện; (2) những lời Ngài đã nói; (3) và bằng chứng xác thực của những điều đã biết Ngài.
Khi bạn đọc Tin Mừng của Gioan, bạn sẽ nghe Đức Giêsu nói (7:46), nhìn Ngài hành động trong quyền năng, và xem con người đáp trả lại những điều Ngài nói và làm. Bảy chứng thực công bố rằng Ngài là con TC: Gioan Tẩy Giả (1:34), Nathanael (1:49), Phêrô (6:69), một người đã từng bị mù (9:35–38), Mácta (11:27), Tôma (20:28), và tông đồ Gioan (20:31). Đức Giêsu cũng tuyên bố về thần tính của Ngài (5:25; 10:36).
Matthêu đã viết cho người Do thái, Maccô cho người Rôma, và Luca cho những người Hy lạp. Tuy nhiên, Gioan có toàn thể thế giới trong đầu mình khi ông viết và hay sử dụng từ thế giới. Nhưng ông đã ám chỉ tới Cựu Ước trên một trăm lần, điều đó cho thấy rằng ông rất ý thức về đọc giả của mình là những người Do thái.
Lời mời gọi trong các Tin Mừng nhất lãm là, “đến và nghe!”  Nhưng trong Tin mừng của Gioan, lời mời gọi lại là, “Đến và xem!” Có tới sáu mươi bảy lần liên quan đến việc thấy trong sách Tin mừng và năm mươi tám lần liên quan đến nghe. Công việc và lời của Ngài chứng minh rằng Đức Giêsu quả thật là Con TC.
Sau phần giới thiệu (1:1–18), Gioan mô tả sứ vụ của Đức Kitô cho dân của Ngài (1:19–12:50), cho các môn đệ của Ngài (ch 13–17), và rồi đến toàn thể thế giới (ch 18–21). Trong phần đầu, Ngài là Người Làm Phép Lạ, trong phần thứ hai, là Thầy dạy; và phần thứ ba, là Người Chiến Thắng. Dĩ nhiên, xuyên suốt toàn bộ cuốn sách, Đức Giêsu được xem như là Đấng cứu độ và là Chúa.
CHIA SẺ

Đấng Tạo Hóa đã đến (c.1–14). So sánh đoạn này với Sáng thế ký 1 và lưu ý nhấn mạnh đến ánh sáng và sự sống. Môsê đã viết về thụ tạo cũ, nhưng Gioan đã viết về thụ tạo mới (2Cr 5:17). Ngài là Lời sáng tạo và là Lời hằng sống Đấng mặc khải về Cha cho chúng ta. Trong nhiều phép lạ, Đức Giêsu bày tỏ quyền năng của Ngài như là Đấng Tạo Hóa. Ngài là Đấng Tạo Hóa trung thành, và bạn có thể tín thác đời bạn cho Ngài (1Pr 4:19). Ngay câu khởi đầu của Tin Mừng Gioan đã cho chúng ta biết Ngôi Lời luôn hướng về Thiên Chúa. Phải chăng đó cũng là cách sống của bạn rằng luôn hướng về Thiên Chúa?
Đấng Cứu Độ đã đến (c.15–34). Ngài đã đến với ân sủng và chân lý, không phải luật và phán xét. Ngài mặc khải Cha và ban Thánh Thần cho những ai tin vào Ngài. Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể xóa tội. Máu chiên tẩy tội của những người Do thái, nhưng máu của Đức Kitô xóa hết tội của toàn thể thế giới (c.29; 4:42). Bạn có chỉ cho người khác về Đức Giê-su bằng lời nói và đời sống của bạn?
Vị Thầy đã đến  (c.35–51). Đức Giêsu đã gọi một vài người theo Ngài, và Ngài đã biến đổi cuộc đời của họ, và đã dùng họ để biến đổi cuộc sống của những người khác. Tên mới của Simon (Phêrô, nghĩa là “đá”) được biểu trưng hóa cho một khởi đầu mới của cuộc sống mình. Ngài trở thành một phần của thụ tạo mới, chia sẻ sự viên mãn của ân sủng (v. 16). Đức Giêsu gọi mỗi người chúng ta một cách riêng tư và sử dụng những cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng là một vị Thầy kêu mời. Bạn có lưu tâm đến tiếng gọi của Ngài?
Vị vua đã đến (c.49). Đức Giêsu đã đến với chính thụ tạo của Ngài và mọi thụ tạo đã vâng phục Ngài; nhưng chính dân riêng của Ngài lại không vâng phục Ngài Trong phiên xử Ngài trước mặt Philatô, ngôi vương của Ngài đã là một vấn đề (18:33–19:22); và tới hôm nay, vấn đề đó vẫn còn nguyên. Ai là vị vua trong đời sông của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC