Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 15 - Tin Mừng theo Thánh Gioan


 Cây nho thật
(1) "Thầy là cây nho thật,
và Cha Thầy là người trồng nho.
(2) Cành nào gắn liền với Thầy
mà không sinh hoa trái,
thì Người chặt đi;
còn cành nào sinh hoa trái,
thì Người cắt tỉa
cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.
(3) Anh em được thanh sạch rồi
nhờ lời Thầy đã nói với anh em.
(4) Hãy ở lại trong Thầy
như Thầy ở lại trong anh em.
Cũng như cành nho không thể
tự mình sinh hoa trái,
nếu không gắn liền với cây nho,
anh em cũng thế,
nếu không ở lại trong Thầy.
(5) Thầy là cây nho, anh em là cành.
Ai ở trong Thầy
và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái,
vì không có Thầy,
anh em chẳng làm gì được.
(6) Ai không ở lại trong Thầy,
thì bị quăng ra ngoài như cành nho
và sẽ khô héo
Người ta nhặt lấy,
quăng vào lửa cho nó cháy đi.
(7) Nếu anh em ở lại trong Thầy
và lời Thầy ở lại trong anh em,
thì muốn gì, anh em cứ xin.
anh em sẽ được như ý.
(8) Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là:
Anh em sinh nhiều hoa trái
và trở thành môn đệ của Thầy.
(9) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào,
Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
(10) Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy
và ở lại trong tình thương của Người.
(11) các điều ấy, Thầy đã nói với anh em
để niềm vui của Thầy ở trong anh em,
và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
(12) Ðây là điều răn của Thầy:
anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em.
(13) Không ai có tình thương lớn hơn
tình thương của người hy sinh
mạng sống mình cho bạn hữu.
(14) Anh em là bạn hữu của Thầy,
nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.
(15) Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa,
vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu,
vì tất cả những gì
Thầy nghe được nơi Cha của Thầy,
Thầy đã cho anh em biết.
(16) Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em,
và cắt cử anh em để anh em ra đi,
sinh được hoa trái,
và hoa trái của anh em tồn tại,
hầu tất cả những gì
anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy,
thì Người ban cho anh em.
(17) Ðiều Thầy truyền dạy anh em
là hãy yêu thương nhau.

Các môn đệ và thế gian
(18) Nếu thế gian ghét anh em,
anh em hãy biết rằng
nó đã ghét Thầy trước.
(19) Giả như anh em thuộc về thế gian,
thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó.
Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian
và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian,
nên thế gian ghét anh em.
(20) Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em:
tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.
Nếu họ đã bắt bớ Thầy,
họ cũng sẽ bắt bớ anh em.
Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy,
họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.
(21) Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy
chống lại anh em,
vì anh em mang danh Thầy,
bởi họ không biết Ðấng đã sai Thầy.
(22) Giả như Thầy không đến
và không nói với họ,
họ đã chẳng có tội.
Nhưng bây giờ, họ không thể chữa tội được.
(23) Ai ghét Thầy, thì cũng ghét Cha của Thầy.
(24) Giả như Thầy không làm giữa họ
những việc không một ai khác đã làm,
họ đã không có tội.
Nhưng nay họ thấy rồi
mà vẫn ghét cả Thầy lẫn Cha Thầy.
(25) Như thế là ứng nghiệm
lời đã viết trong Sách Luật của họ:
Chúng ghét con vô cớ
(26) Khi Ðấng Bảo Trợ đến,
Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em
từ nơi Chúa Cha,
Người là Thần Khí sự thật
phát xuất từ Chúa Cha,
Người sẽ làm chứng về Thầy.
(27) Cả anh em nữa,
anh em cũng làm chứng,
vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

CHIA SẺ

Cuộc sống của Ngài (c.1-8). Cành tốt chỉ để duy nhất một điều-sinh trái. Tự bản thân nó có thể nó yếu, nhưng nó có tương quan sinh trưởng với cây nho và có thể sinh quả. Ở lại bên Đức Kitô nghĩa là hiệp thông với Ngài, nhờ thế mà chúng ta sống đẹp lòng Ngài. Chúng ta biết rằng  chúng ta đang ở lại khi mà Cha cắt tỉa chúng ta, tỉa ngay cái tốt để chúng ta có thể sinh ra quả tốt nhất. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa với quả, nhiều quả và rất nhiều quả. Cuộc sống của bạn có được nối kết trong Thiên Chúa? Cuộc sống của bạn sinh trái như thế nào?
Tình yêu của Ngài (c.9-17). Ở lại phụ thuộc vào sự vâng phục, và vâng phục lệ thuộc vào tình yêu. Tình yêu và niềm vui song hành với nhau và làm cho chúng ta dễ dàng tuân phục Ý Thiên Chúa. Chúng ta phải yêu Ngài, yêu Ý Ngài, và yêu nhau. Lưu ý rằng “hoa trái của Thần khí”: tình yêu (c.10), niềm vui (c.11), và bình an (14:27; Gl. 5:22). Những lúc nào và hoàn cảnh nào thường làm cho bạn dễ dàng ở lại trong Thiên Chúa hơn? Ở lại trong Ngài giúp gì cho bạn để ở lại với người?
Danh Ngài (c.18-27). Chúng ta vui hưởng tình yêu của Đức Kitô và của anh em, nhưng chúng ta cũng phải chịu đựng sự thù ghét của thế gian vì Danh Ngài. Càng trở nên giống Đức Kitô hơn, hệ thống của thế gian càng chống đối chúng ta hơn. Hãy dựa vào sức mạnh của Thần Khí và bạn sẽ là một người Kitô hữu trung thành và sinh hoa trái (c.26-27). Bạn vẫn đọc Kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-su dạy cho chúng ta, bạn cộng tác với Thần Khí như thế nào để Danh Thiên Chúa được cả sáng như điều bạn cầu xin?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC