Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 3 - Thư Gửi Tín Hữu Rô-Ma

Mặc dầu có lời hứa của Thiên Chúa
(1) Vậy thì người Dothái được gì hơn? Phép cắt bì có ích lợi gì? (2) Nhiều lắm chứ! Về mọi mặt! Trước hết, họ đã được thiên Chúa giao phó lời Người cho họ. (3) Nhưng nếu có một số người Dothái không trung tín thì sao? Chẳng lẽ sự bất trung bất tín của họ lại làm cho lòng trung tín của Thiên Chúa ra vô hiệu? (4) Không phải thế! Thiên Chúa nhất định là Ðấng chân thật, còn mọi người đều giả dối. Như có lời chép trong Kinh Thánh:
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
(5) Nhưng nếu sự bất chính của chúng tôi làm nổi bật sự công chính của Thiên Chúa, thì phải nói sao? Phải chăng Thiên Chúa không công chính khi Người trút cơn thịnh nộ? Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm. (6) Không phải thế! Vì giả như Thiên Chúa không công chính, thì làm sao Người phán xét thế gian được? (7) Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là Ðấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi? (8) Thế thì "Sao ta không cứ làm điều dữ đi, để nhờ đó mà được điều lành?" như có những kẻ vu cho chúng tôi nói câu đó. Họ có bị kết tội cũng là đích đáng.
Mọi người đều bị tội lỗi thống trị
(9) Vậy thì sao? Người Dothái chúng tôi có hơn gì người khác không? Không hơn gì cả! Quả thế, chúng ta đã chứng minh rằng mọi người, Dothái cũng như Hylạp đều bị tội lỗi thống trị. (10) Như có lời chép rằng:
Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không;
(11) chẳng ai có lương tri, chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa.
(12) Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi;
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.
(13) Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ
chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang,
(14) miệng độc dữ điêu ngoa những buông lời nguyền rủa.
(15) Chúng nhanh chân đi đổ máu người ta,
(16) đi tới đâu cũng gieo rắc tai họa.
(17) Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an,
(18) chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa.
(19) Chúng ta biết rằng: tất cả những gì sách Luật nói là nhằm những người sống dưới Luật đó. Như vậy ai ai cũng phải câm miệng và mọi người trên thế gian đều đắc tội trước tòa Thiên Chúa. (20) Bởi lẽ trước nhan Thiên Chúa, không người phàm nào được nhìn nhận là công chính vì đã làm những gì Luật dạy. Luật chẳng qua chỉ làm cho người ta ý thức về tội. 
B. Con người được nên công chính nhờ đức tin 
Thiên Chúa cho thấy Người là Ðấng Công Chính
(21) Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Môsê. Ðiều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. (22) Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. (23) Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, (24) nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Ðức Kitô Giêsu. (25) Thiên Chúa đã định cho Ðức Kitô Giêsu phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Ðấng Công Chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. (26) Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Ðấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Ðức Giêsu được nên công chính.
Vai trò của đức tin
(27) Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện! Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. (28) Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy. (29) Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Dothái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ! Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa, (30) vì chỉ có một Thiên Chúa, Ðấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. (31) Vậy có phải là chúng ta dựa vào đức tin mà hủy bỏ Lề Luật chăng? Không phải thế! Trái lại, chúng ta củng cố Lề Luật.
CHIA SẺ


Tất cả đều bị kết án (c.1-19). Cả người Do thái và dân ngoại (tôn giáo hay không tôn giáo) đều có tội trước mặt Thiên Chúa, và chẳng có ai tốt hơn người khác (c.9). Thánh Phao-lô đã trích từ các Thánh vịnh và sách Isaia để cho thấy rằng, từ đầu đến chân, chúng ta tất cả đều là những tội nhân sa ngã. Bạn có muốn tranh luận về điều này? Thiên Chúa không thể cứu bạn cho đến khi bạn thừa nhận tình trạng tội lỗi của mình. Việc thừa nhận mình là một người tội lỗi có quá khó với bạn chăng? Đâu là cách bạn nhận ra điều đó, và khi đến với bí tích Hòa giải, có khi nào bạn cảm thấy như mình chẳng có tội gì cần được giao hòa? Nếu vậy theo bạn là vì sao?

Chúng ta không thể cứu chính mình (c.20). Luật là một tấm gương bày tỏ tội của chúng ta; chỉ có máu Đức Ki-tô có thể rửa sạch tội chúng ta. Thật là tốt để làm những việc thiện, nhưng việc thiện không đủ để cứu chúng ta (Ep 2:8-9). Nhiều người không chỉ tìm cách “mua chuộc” những người có chức quyền, nhưng còn “mua chuộc” cả thần thánh. Bạn có thể giải thích cho người không phải là Ki-tô hữu về cách thức Thiên Chúa cứu con người?

Ơn cứu độ của Thiên Chúa là luật (c.21-31). Nhưng làm thế nào một Thiên Chúa Thánh Thiện lại tha thứ cho một dân tội lỗi? Phải chăng đó là luật? Nếu việc xét xử của bạn đã thực hiện theo cách đó, xã hội có thể sụp đổ. Nhưng Thiên Chúa, Đấng Ban Luật và Đấng Xét Xử đã tuân theo chính luật của Ngài, đã chết vì chúng ta, và đã trả giá cho tội chúng ta bằng chính cái chết của mình. Đấng Xét Xử giờ đây là Đấng Cứu Độ! Bạn sắp bước vào Tuần Thánh để nhớ lại cách thức Thiên Chúa đã cứu con người trong đó có chính bạn. Với những tâm tình này, liệu những ngày của Tuần Thánh năm nay có khác với những năm khác chăng, vì bạn cảm nhận rõ hơn về sự chết và sống lại của Đức Giê-su?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC