Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 5 - Thư Do thái

1 Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội.2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối;3 mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy.4 Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi.5 Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con,6 như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.7 Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính.8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục;9 và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người,10 vì Người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

III. ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, VỊ THƯỢNG TẾ ĐÍCH THỰC 
Đời sống Ki-tô hữu và vấn đề đạo lý
11 Về vấn đề này, chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên uể oải không muốn nghe.12 Quả thật, với thời gian, đáng lẽ anh em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh em lại cần phải để cho người ta dạy anh em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa: thay vì thức ăn đặc, anh em lại phải cần dùng sữa.13 Thật vậy, phàm ai còn phải dùng đến sữa, thì không hiểu gì về đạo lý liên quan đến sự công chính, vì người ấy vẫn là trẻ con.14 Thức ăn đặc thì dành cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ. 
CHIA SẺ

Người được tuyển chọn (c.1-6). Giống như những thượng tế được Thiên Chúa chỉ định, vì thế vị Thượng Tế cao cả của chúng ta được Chúa Cha tuyển chọn (Tv 110:4); và chỉ mình Ngài xứng đáng để phục vụ. Đừng bao giờ để ai chen giữa bạn với Thiên Chúa, vì Đức Kitô là trung gian duy nhất (1 Tm 2:5). “Phẩm trật Menkisêđê” ám chỉ đến Sáng Thế Ký 14:18-24. Từ chi tộc Giuđa, Đức Giêsu không thể phục vụ như một tư tế trên mặt đất; nhưng Ngài có thể phục vụ như một tư tế trên trời. Ngài đang thi hành sứ vụ cho chúng ta ở nơi đó. Qua Phép Rửa bạn cũng được tuyển chọn là một dân tư tế, bạn đã thực hiện vai trò trung gian cho những người khác với Thiên Chúa như thế nào?
Người được nên hoàn hảo (c.7-10). Đức Giêsu đã phải chuẩn bị cho sứ vụ tư tế của Ngài ngang qua kinh nghiệm bị thử thách, dân Ngài trải qua kinh nghiệm này khi họ bước đi nhờ niềm tin (c.4:15). Bởi vì sự sống và sự chết mà Ngài đã trải qua, Ngài có thể đồng hóa với những nhu cầu của bạn và ban cho bạn ân sủng để chăm sóc cho bạn. Ngài hiểu tất cả! Cách thức bạn chọn lựa cho những nhu cầu của mình nói lên sự trưởng thành của bạn. Đức Giêsu đã luôn chọn những điều làm đẹp lòng Cha và đem lại lợi ích cho con người. Những chọn lựa của bạn có nói lên bạn thuộc về Cha và bạn hướng đến người khác?
Người bị bỏ rơi (c.11-14). “Sữa” của Lời cho thấy “nguyên tắc đầu tiên” của đời sống người Kitô hữu, đó là, điều Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta khi Ngài trên mặt đất. “Thịt” của Lời là lời dạy về điều Đức Giêsu đang làm cho chúng ta lúc này: thực thi sứ vụ của Ngài ở trên trời trong tư cách là Thượng Tế. Thật là buồn khi chính những người Kitô hữu lại phớt lờ Lời Thiên Chúa và không lớn lên trong ân sủng. Người Kitô hữu trưởng thành hiểu được Vị Thượng Tế ở trên trời của chúng ta và cách thức để tiếp cận ngai ân sủng để được giúp đỡ. Họ là những người biết cách trong việc dùng chân lý của Thiên Chúa áp dụng cho đời sống cá nhân và có thể chia sẻ cho những người khác. Bạn có thấy mình có những đặc tính trên?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC