Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 5 - Thư Gioan 1

 1 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô,
kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.
Và ai yêu mến Đấng sinh thành,
thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.
2 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
mình yêu thương con cái Thiên Chúa:
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa
và thi hành các điều răn của Người.

3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa
là tuân giữ các điều răn của Người.
Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,
4vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.
Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian,
đó là lòng tin của chúng ta.

Nguồn mạch đức tin

5 Ai là kẻ thắng được thế gian,
nếu không phải là người tin rằng
Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?
6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu;
không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu.
Chính Thần Khí là chứng nhân,
và Thần Khí là sự thật.

7 Có ba chứng nhân:
8 Thần Khí, nước và máu.
Cả ba cùng làm chứng một điều.

9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm,
thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn,
vì đó là lời chứng của Thiên Chúa,
lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.
10 Ai tin vào Con Thiên Chúa,
người đó có lời chứng ấy nơi mình.
Ai không tin Thiên Chúa,
thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối,
vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa
đã làm chứng về Con của Người.

11 Lời chứng đó là thế này:
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời,
và sự sống ấy ở trong Con của Người.
12 Ai có Chúa Con thì có sự sống;
ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.

13 Tôi đã viết những điều đó cho anh em
là những người tin vào danh Con Thiên Chúa,
để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.

BỔ TÚC

Cầu nguyện cho người tội lỗi
14 Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn
trước mặt Thiên Chúa, đó là:
Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người.

15 Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin,
thì chúng ta cũng biết rằng
chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người.
16 Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội
không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin,
và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy;
đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết.
Có một thứ tội đưa đến cái chết,
tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy.

17 Mọi điều bất chính đều là tội,
nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết.

Tóm lược bức thư

18 Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra,
người đó không phạm tội;
nhưng có Đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy,
và Ác thần không đụng đến người ấy được.
19 Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa,
còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần.

20 Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến
và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật.
Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật,
ở trong Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô.
Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời.
21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
hãy tránh xa các tà thần!
CHIA SẺ

Khi bạn được sinh từ Thiên Chúa, bạn được sinh ra để yêu (c.1-3). Bạn  sẽ yêu Cha, Đấng đã ban cho bạn sự sống và yêu Người Con, Đấng đã ban cho bạn sự sống của Ngài. Bạn cũng sẽ yêu những con cái của Ngài, vì tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình.

Khi bạn được sinh ra bởi Thiên Chúa, bạn được sinh ra để chiến thắng (c.4-5). Cuộc sinh hạ đầu tiên làm cho bạn thành một tội nhân, và là người thua cuộc, nhưng cuộc sinh ra lần thứ hai mà cho bạn thành người chinh phục. Thế gian muốn quyến rũ bạn (2:15-17) và Satan muốn cám dỗ bạn          (Stk 3:6), nhưng Đức Ki-tô sẽ ban cho bạn chiến thắng bạn cần, nếu bạn tín thác nơi Ngài.

Khi bạn được sinh ra bởi Thiên Chúa, bạn được sinh ra để làm bảo chứng (c.6:13), và bạn có thể biết rằng bạn có sự sống đời đời. Bạn cũng được sinh ra để nói với Cha trong cầu nguyện và nhận từ Ngài những gì bạn cần (c.14-17).

Khi bạn được sinh ra bởi Thiên Chúa, bạn được sinh ra trong sự an toàn và Satan không thể làm hại bạn (c.18-21). Bạn không giữ mình an toàn, vì Cha làm điều đó (Ga 10:27-30); nhưng bạn giữa mình khỏi những móng vuốt của sự dữ. Khi bạn ở lại trong Đức Ki-tô, bạn nghiêm thấy được tình yêu và sự chăm sóc của Ngài.

Đâu là những điều mà bạn khám phá ra được trong đời sống của mình, khi bạn được tái sinh trong ân sủng của Thiên Chúa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC